سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ندای ماهین

روز عید فطر نماد شیفت ارادی ثروت، از طبقات برخوردار به طبقات کم برخوردار است. این مانور در شب عید فطر بر انسان ها واجب می شود، تا طریقه مساوات و کمک های نقدی به همه بشریت را تجربه کنند. زیرا اگر جامعه را نرمال فرض کنیم. 65درصد مردم زندگی متوسط : حول محور میانگین دارد مثلا اگر میانگین جهانی سبد هزینه های روزانه یک نفر 10دلار باشد، 65درصد مردم بین 7تا 13دلار درآمد خواهند داشت. اما 95درصد مردم، بین 4تا 16دلار خواهند بود یعنی شکاف طبقاتی بین این افراد روزانه 12دلار است. 99درصد مردم بین 1تا 19دلار (3زد)خواهند بود. و اختلاف درآمدی انها 18دلار می شود. 1درصد باقی مانده به دو قسمت می شود! نیم درصد بالای نمودار، بسیار بسیار ثروتمند و نیم درصد در پایین نمودار، بسیار بسیار فقیر که به صفر میل می کند. بطوریکه در نمودار پاراتو که از معادله( ایکس به علاوه ایگرگ مساوی صد) استفاده می شود، نیم درصد مردم برابر 99.5درصد ثروت خواهند داشت. یا همان شعار معروف یک درصدی ها، که 99درصد ثروت دنیا را در دست دارند و یا گفته خود پاراتو: 20درصد جامعه، 80درصد ثروت را مالک هستند. بنابر این طرف راست یا بالای منحنی باید: به میزان بهرمندی از منحنی نسبت به بخشش مال خود، به همتراز در طرف چپ یا پایین منحنی، کمک کنند تا هردو به مقدار متوسط نزدیک تر شوند. حضرت علی ع که ثروتمند ترین فرد جهان بود، تمام دارایی خود را وقف می کرد، یا شبانه به درب منزل فقرا می برد، تا به افراد انتهای چپ جدول کمک کند. و زندگی شخصی خود را، با پایین ترین افراد یکی می کرد: نان خشک و نمک غذای ایشان بود. در حالیکه فرزندش امام حسن ع، در همان زمان مهمانسرای بزرگی داشت که: درب آن به روی همه باز بود. براساس آیات قران این کمک، حق افراد مستمند است که در اموال ثروتمندان قرار داده شده، لذا به بهانه توانمند سازی و غیره، نباید باشد. زیرا شخص به دلیل میزان استعداد فکری و قدرت بدنی، در این منحنی جای گرفته اند. در اشتغال هم می شود از این مدل استفاده کرد: کسانی دهها یا صد ها شغل دارند! و به اصطلاح وقت سرخاراندن ندارند، در واقع شغل دیگران را تصاحب کرده اند، و باید به آنها برگردانند.  و انتظار نداشته باشند که مانند آنها، کار را پیش ببرند! بلکه به شکرانه نعمت عقل اقتصادی بیشتر، کار را انجام دهند، ولی نام دیگران را در لیست حقوق قراردهند. با این کار تعادل اشتغال، به تساوی اشتغال می رسد: زیرا تعادل همان منحنی نرمال است، و لی تساوی منحنی تخت(مستطیلی) است. فرق علوم انسانی و اسلامی همین است. براساس علوم انسانی داروینیستی و ماکیاولیستی، فقرا باید بمیرند! زیرا ضعیف هستند، پیرمردان و نوزادان هم باید بمیرند، چون نمی توانند تولید ثروت کنند. معلولین و فقرا هم که مصرف کننده هستند. اما از نظر علوم اسلامی، حق نوزادان بر والدین است که: غذا و مسکن و آموزش فرزندان را تامین کنند. (صحیفه مبارکه امام سجادع) بر اولاد بزرگ هم فرض است که از والدین خود، به بهترین وجهی، بدون دریافت وجه!  نگهداری کنند.(حق معلوم) در کرونا هم مشخص شد که: اقتصاد بازار آزاد تمام خانه های سالمندان را کنار گذاشت. حتی تقسیم غذای رایگان را، در اتوبانها قرار داد که فقط آنهاییکه وسیله دارند، بتوانند بگیرند که بعدا با ثبت شماره خودرو، بر مالیات آنها اضافه شود. اما در ایران همه بسیج شدند، تا کل ماه رمضان را کمک مومنانه کنند. مانند تمام مومنان جهان، روز عید فطر هم، با کمک نقدی این فاصله طبقاتی را پر خواهند کرد. اگر شیطان نبود(سلطه سرمایه داری) همه مردم دنیا، در تساوی کامل زندگی می کردند.

Voluntary shift of wealth (balance or equality?)

Eid al-Fitr symbolizes the voluntary shift of wealth from the lower classes to the lower classes. This maneuver becomes obligatory on human beings on the night of Eid al-Fitr, so that they can experience the path of equality and cash assistance to all humanity. Because if we consider society normal. 65% of people have an average life expectancy: around the average, for example, if a person"s global average daily expenditure portfolio is $ 10, 65% of people will earn between $ 7 and $ 13. But 95% of people will be between $ 4 and $ 16, which means that the class gap between these people is $ 12 a day. 99% of people will be between $ 1 and $ 19. And their income difference is $ 18. The remaining 1% is divided into two parts! The top half of the chart is very, very rich, and the bottom half is very, very poor, which tends to be zero. In the Parato chart, which uses the equation (X plus 100 equals), half of the population will be 99.5 percent rich. Or the famous slogan of one percent, who control 99 percent of the world"s wealth, or Parato himself: 20 percent of society owns 80 percent of wealth. So the right or top side of the curve should help: Align the curve more than the left or bottom of the curve to get closer to the average value. Imam Ali, the richest man in the world, donated all his possessions, or took them to the poor man"s house at night to help the people at the far left of the table. And he combined his personal life with the lowest ones: dry bread and salt were his food. While his son Imam Hassan (AS) had a large guest house at the same time: the door was open to everyone. According to the verses of the Qur"an, this help is the right of the poor, which is placed on the property of the rich, so it should not be under the pretext of empowerment and so on. Because the person is in this curve because of the amount of intellectual talent and physical strength. This model can also be used in employment: some people have dozens or hundreds of jobs! And they don"t have time to be so-called outcasts. And don"t expect them to do the same! Rather, they should do it thanks to the blessings of more economic reason, but put the names of others on the payroll. In this way, the equilibrium of employment equals employment: because equilibrium is the same as the normal curve, and Lee is equal to the flat (rectangular) curve. This is the difference between the humanities and Islamic sciences. According to Darwinist and Machiavellian humanities, the poor must die! Because they are weak, old men and babies must also die, because they cannot produce wealth. The disabled and the poor are also consumers. But from the point of view of Islamic sciences, it is the right of infants to provide their parents with food, shelter and education. (Sahifa Mobarakeh of Imam Sajjad) It is also assumed on the eldest children that from their parents, in the best way, without receiving money! In Corona, it became clear that the free market economy had abandoned all nursing homes. He even put the distribution of free food on the highways so that only those who have the equipment can get it, which will be added to their taxes later by registering the car number. But in Iran, everyone mobilized to faithfully donate the entire month of Ramadan. Like all believers in the world, Eid al-Fitr will fill this class gap with cash. If it weren"t for the devil (capitalist domination), all the people of the world would live in complete equality.

التحول الطوعی للثروة (التوازن أم المساواة؟ )

عید الفطر یرمز إلى الانتقال الطوعی للثروة من الطبقات الدنیا إلى الطبقات الدنیا. تصبح هذه المناورة واجبة على البشر لیلة عید الفطر ، حتى یتمکنوا من تجربة طریق المساواة والمساعدة النقدیة للبشریة جمعاء. لأنه إذا اعتبرنا المجتمع طبیعیاً. 65 ? من الناس لدیهم متوسط ??العمر المتوقع: حول المتوسط ??، على سبیل المثال ، إذا کان متوسط ??متوسط ??الإنفاق الیومی للشخص یبلغ 10 دولارات أمریکیة ، فإن 65 ? من الأشخاص سیکسبون ما بین 7 دولارات و 13 دولارًا. لکن 95? من الناس سیکونون بین 4 و 16 دولارًا ، مما یعنی أن الفجوة الطبقیة بین هؤلاء الأشخاص تبلغ 12 دولارًا فی الیوم. سیکون 99? من الأشخاص بین دولار واحد و 19 دولارًا. وفرق دخلهم 18 دولار. وتنقسم نسبة 1? المتبقیة إلى قسمین! النصف العلوی من الرسم البیانی غنی جدًا جدًا ، والنصف السفلی ضعیف جدًا جدًا ، ویمیل إلى أن یکون صفرًا. فی مخطط باراتو، الذی یستخدم المعادلة (X زائد 100 یساوی) ، سیکون نصف السکان أغنیاء بنسبة 99.5 فی المائة. أو شعار واحد بالمائة شهیر ، الذی یسیطر على 99 بالمائة من ثروة العالم ، أو Parato نفسه: 20 بالمائة من المجتمع یمتلک 80 بالمائة من الثروة. لذا یجب أن یساعد الجانب الأیمن أو العلوی من المنحنى: محاذاة المنحنى أکثر من الیسار أو أسفل المنحنى للاقتراب من متوسط ??القیمة. کرس الإمام علی ، أغنى رجل فی العالم ، جمیع ممتلکاته ، أو أخذها إلى منزل الرجل الفقیر لیلاً لمساعدة الناس فی أقصى یسار الطاولة. ودمج حیاته الشخصیة مع الدنیا: الخبز الجاف والملح کان طعامه. بینما کان لابنه الإمام حسن (ع) بیت ضیافة کبیر فی نفس الوقت: کان الباب مفتوحًا للجمیع. وبحسب آیات القرآن ، فإن هذه المساعدة هی حق الفقراء ، التی تقع على ممتلکات الأغنیاء ، فلا ینبغی أن تکون تحت ذریعة التمکین وما إلى ذلک. لأن الشخص فی هذا المنحنى بسبب کمیة المواهب الفکریة والقوة البدنیة. یمکن استخدام هذا النموذج أیضًا فی التوظیف: بعض الناس لدیهم عشرات أو مئات الوظائف! ولیس لدیهم الوقت لیصبحوا منبوذین ، فی الواقع ، لقد استولوا على وظائف الآخرین ، وعلیهم إعادتهم. ولا تتوقع منهم أن یفعلوا نفس الشیء! بدلاً من ذلک ، یجب أن یفعلوا ذلک بفضل برکات سبب اقتصادی أکثر ، لکنهم یضعون أسماء الآخرین على جدول الرواتب. بهذه الطریقة ، فإن توازن العمالة یساوی العمالة: لأن التوازن هو نفس المنحنى الطبیعی ، و Lee یساوی المنحنى المسطح (المستطیل). هذا هو الفرق بین العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة. وفقا للعلوم الإنسانیة الداروینیة والمکیافیلیة ، یجب أن یموت الفقراء! لأنهم ضعفاء ، یجب أن یموت الرجال والعجائز ، لأنهم لا یستطیعون إنتاج الثروة. المعاقون والفقراء هم أیضا مستهلکون. ولکن من وجهة نظر العلوم الإسلامیة ، من حق الرضّع تزوید والدیهم بالغذاء والمأوى والتعلیمن الإمام سجاد) ویفترض أیضًا على الأطفال الأکبر سنًا أنه من آبائهم ، بأفضل طریقة ، دون تلقی المال! فی کورونا ، أصبح من الواضح أن اقتصاد السوق الحر قد تخلى عن جمیع دور رعایة المسنین. حتى أنه وضع توزیع الطعام المجانی على الطرق السریعة بحیث لا یتمکن من الحصول علیه إلا أولئک الذین لدیهم المعدات ، والتی سیتم إضافتها إلى ضرائبهم لاحقًا عن طریق تسجیل رقم السیارة. ولکن فی إیران ، حشد الجمیع للتبرع بإخلاص لشهر رمضان بأکمله. مثل جمیع المؤمنین فی العالم ، فإن عید الفطر سیملأ هذه الفجوة الطبقیة بالنقود. لولا الشیطان (الهیمنة الرأسمالیة) ، لکان جمیع الناس فی العالم یعیشون على قدم المساواة.

Εθελοντικ? μετατ?πιση του πλο?του (ισορροπ?α ? ισ?τητα;)

 

Το Eid al-Fitr συμβολ?ζει την εθελοντικ? μετατ?πιση του πλο?του απ? τις χαμηλ?τερες στις χαμηλ?τερες. Αυτ?ς ο ελιγμ?ς καθ?σταται υποχρεωτικ?ς για τα ανθρ?πινα ?ντα τη ν?χτα του Eid al-Fitr, ?τσι ?στε να μπορο?ν να βι?σουν το μονοπ?τι της ισ?τητας και της χρηματικ?ς βο?θειας σε ?λη την ανθρωπ?τητα. Γιατ? αν θεωρο?με την κοινων?α φυσιολογικ?. Το 65% των ανθρ?πων ?χει μ?σο προσδ?κιμο ζω?ς: περ?που το μ?σο ?ρο, για παρ?δειγμα, ε?ν το παγκ?σμιο μ?σο χαρτοφυλ?κιο μ?σων ημερ?σιων δαπαν?ν εν?ς ατ?μου ε?ναι 10 $, το 65% των ατ?μων θα κερδ?σει μεταξ? 7 και 13 $. Αλλ? το 95% των ανθρ?πων θα ε?ναι μεταξ? 4 $ και 16 $, πρ?γμα που σημα?νει ?τι το χ?σμα μεταξ? αυτ?ν των ανθρ?πων ε?ναι 12 $ την ημ?ρα. Το 99% των ατ?μων θα ε?ναι μεταξ? 1 $ και 19 $. Και η διαφορ? εισοδ?ματος ε?ναι 18 $. Το υπ?λοιπο 1% χωρ?ζεται σε δ?ο μ?ρη! Το π?νω μισ? του γραφ?ματος ε?ναι πολ?, πολ? πλο?σιο και το κ?τω μισ? ε?ναι πολ?, πολ? φτωχ?, το οπο?ο τε?νει να ε?ναι μηδ?ν. Στο γρ?φημα Parato, το οπο?ο χρησιμοποιε? την εξ?σωση (X συν 100 ισο?ται με), ο μισ?ς πληθυσμ?ς θα ε?ναι 99,5% πλο?σιος. ? το περ?φημο σ?νθημα εν?ς τοις εκατ?, που ελ?γχει το 99 τοις εκατ? του παγκ?σμιου πλο?του, ? ο ?διος ο Parato: το 20 τοις εκατ? της κοινων?ας κατ?χει το 80 τοις εκατ? του πλο?του. ?τσι, η δεξι? ? η ?νω πλευρ? της καμπ?λης θα πρ?πει να βοηθ?σει: Ευθυγραμμ?στε την καμπ?λη περισσ?τερο απ? το αριστερ? ? το κ?τω μ?ρος της καμπ?λης για να πλησι?σετε τη μ?ση τιμ?. Ο Ιμ?μ Αλ?, ο πλουσι?τερος ?νθρωπος στον κ?σμο, δωρ?ζει ?λα τα υπ?ρχοντ? του ? τα π?γε στο σπ?τι του φτωχο? το βρ?δυ για να βοηθ?σει τους ανθρ?πους που βρ?σκονται στην ?κρη αριστερ? του τραπεζιο?. Και συνδ?ασε την προσωπικ? του ζω? με τα χαμηλ?τερα: το ξηρ? ψωμ? και το αλ?τι ?ταν το φαγητ? του. Εν? ο γιος του Ιμ?μ Χασ?ν (AS) ε?χε ?ναν μεγ?λο ξεν?να ταυτ?χρονα: η π?ρτα ?ταν ανοιχτ? σε ?λους. Σ?μφωνα με τους στ?χους του Κοραν?ου, αυτ? η βο?θεια ε?ναι το δικα?ωμα των φτωχ?ν, το οπο?ο τοποθετε?ται στην ιδιοκτησ?α των πλουσ?ων, οπ?τε δεν πρ?πει να ε?ναι υπ? το πρ?σχημα της ενδυν?μωσης και ο?τω καθεξ?ς. Επειδ? το ?τομο βρ?σκεται σε αυτ?ν την καμπ?λη λ?γω του ποσο? του πνευματικο? ταλ?ντου και της σωματικ?ς δ?ναμης. Αυτ? το μοντ?λο μπορε? επ?σης να χρησιμοποιηθε? στην απασχ?ληση: μερικο? ?νθρωποι ?χουν δεκ?δες ? εκατοντ?δες θ?σεις εργασ?ας! Και δεν ?χουν χρ?νο να γ?νουν οι λεγ?μενοι απαρχαιωμ?νοι, στην πραγματικ?τητα, ?χουν αναλ?βει τις δουλει?ς ?λλων ανθρ?πων και πρ?πει να τους επιστρ?ψουν. Και μην περιμ?νετε να κ?νουν το ?διο! Αντ?θετα, πρ?πει να το κ?νουν χ?ρη στις ευλογ?ες εν?ς πιο οικονομικο? λ?γου, αλλ? να β?λουν τα ον?ματα των ?λλων στη μισθοδοσ?α. Με αυτ?ν τον τρ?πο, η ισορροπ?α της απασχ?λησης ισο?ται με την απασχ?ληση: επειδ? η ισορροπ?α ε?ναι η ?δια με την κανονικ? καμπ?λη και ο Lee ε?ναι ?σος με την επ?πεδη (ορθογ?νια) καμπ?λη. Αυτ? ε?ναι η διαφορ? μεταξ? των ανθρωπιστικ?ν και των ισλαμικ?ν επιστημ?ν. Σ?μφωνα με τις ανθρωπιστικ?ς επιστ?μες του Δαρβιν?ου και του Μακιαβελ?ου, οι φτωχο? πρ?πει να πεθ?νουν! Επειδ? ε?ναι αδ?ναμα, οι γ?ροι και τα μωρ? πρ?πει επ?σης να πεθ?νουν, επειδ? δεν μπορο?ν να παρ?γουν πλο?το. Τα ?τομα με ειδικ?ς αν?γκες και οι φτωχο? ε?ναι επ?σης καταναλωτ?ς. ?μως, απ? την ?ποψη των ισλαμικ?ν επιστημ?ν, ε?ναι δικα?ωμα των βρεφ?ν να παρ?χουν στους γονε?ς τους τροφ?, στ?γη και εκπα?δευση. (Sahifa Mobarakeh του Imam Sajjad) Θεωρε?ται επ?σης στα μεγαλ?τερα παιδι? ?τι απ? τους γονε?ς τους, με τον καλ?τερο τρ?πο, χωρ?ς να λαμβ?νουν χρ?ματα! Στην Κορ?να, κατ?στη σαφ?ς ?τι η οικονομ?α της ελε?θερης αγορ?ς ε?χε εγκαταλε?ψει ?λα τα γηροκομε?α. ?βαλε ακ?μη και τη διανομ? δωρε?ν φαγητο? στους αυτοκινητ?δρομους, ?τσι ?στε μ?νο εκε?νοι που διαθ?τουν τον εξοπλισμ? να μπορο?ν να το π?ρουν, κ?τι που θα προστεθε? στους φ?ρους τους αργ?τερα καταχωρ?ζοντας τον αριθμ? του αυτοκιν?του. Αλλ? στο Ιρ?ν, ?λοι κινητοποι?θηκαν για να δωρ?σουν πιστ? ολ?κληρο τον μ?να του Ραμαζανιο?. ?πως ?λοι οι πιστο? στον κ?σμο, το Eid al-Fitr θα καλ?ψει αυτ? το κεν? στην τ?ξη με μετρητ?. Ε?ν δεν ?ταν για τον δι?βολο (καπιταλιστικ? κυριαρχ?α), ?λοι οι ?νθρωποι του κ?σμου θα ζο?σαν σε πλ?ρη ισ?τητα.