سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ندای ماهین

صدای غرو و افتخار ملی ایران که در همه لگذمال می شود

بیوتروریسم کلاسیک، معمولا کشته شدن افراد را از طریق: غیر اسلحه تعریف کرده است. لذا اگر در جنگ یا نزاع های داخلی و بین المللی، کاری شود که جنبه عمومی داشته، و افراد مقابل کشته شوند، بدون اینکه سلاح جنگی به کار رفته باشد، آن را بیو تروریسم می نامند. که برخلاف تصور برخی ها تاریخ پیچیده ای دارد، و روشهای متفاوتی را تجربه کرده است. در زمان معاویه و یزید، مهمترین بحث تشنه نگهداشتن بود. به همین خاطر نهر را می بستند، تا حضرت علی یا امام حسین ع و یارانش نتوانند به آب دسترسی پیدا کنند. حتی در محاصره مختار هم چنین کردند. اشخاص از تشنگی وبی ابی، تلف شده یا تسلیم میگردند. در دوره دیگر غذایی بود، محاصره شعب ابوطالب در زمان پیامبر، این روش برجسته است. البته در جنگهای دیگر هم استفاده می شده است: این نوع را بیوتروریسم انفعالی هم میتوان گفت. لازم نبود کاری شود فقط مانع رسیدن آب و غذا می شدند. لذا روزها طول می کشید و هر دو طرف کلافه می شدند. اما بیوتروریسم فعال از زمانی شروع شد که: فهمیدند با مسموم کردن هم میتوانند: شخص یا جمعی را نابود کنند. لذا دوران پزشکی شروع شد. یعنی پزشکی نوین از این موقع آغاز می شود. مطالعه برای ایجاد سم و مبارزه برای جلوگیری از اثر ان. در ابتدا روانشناسی هم به کمک آمد! می گویند قرار شد که دو دانشمند(یونان قدیم) سم مهلکی درست کنند، و به یکدیگر بخورانند و نتیجه آن را بنویسند! اولی سم مهلکی درست کرد و به دومی داد، او که آمادگی داشت پادزهر آن را استفاده کرده، از مرگ نجات یافت. در نوبت دومی وی آب در هاون ریخت، و دائم آن را کوبید! جند ساعتی گذشت هنوز صدای کوبیدن می امد، دانشمند با خود فکر او چه دارویی می خواهد بسازد؟ که اینهمه می کوبید! تا براثر فکر و خیالات زیاد مرد! لذا اهمیت روانشانسی از اینجا رشد گرفت. به همین دلیل است که معمولا به علوم پزشکی (علوم ابدان)و روانشانسی(علوم ادیان) سکولاریسم گفته می شود. زیرا از ابتدا برای کشتن انسانها بوجود آمد. البته برخی نیز برای نجات انسانها، از ان استفاده کردند، ولی تعداد انسانهایی که نجات یافته اند، در برابر تعداد کسانی که تلف شده اند، بسیار ناچیز است. اهمیت موضوع موقعی روشن می شود که هر دو، به سرعت در حال گسترش بودند. آزمایشگاههای زیادی مواد مخدر و افیونی اختراع کردند، که افراد با میل و رغبت آن را استفاده کنند! ولی در مدت کوتاهی انان را روانه قبرستان کند. بیوتروریسم نوین، براساس این سیاست و مدیریت نوین بوجود آمد. سیاست در تعریف جدید که به پولیتیک هم مشهور شد، یعنی شعار نیکو و عمل زشت. که همان فریب دادن مردم محسوب می شود. مانند 2030که در مقدمه شعارهای عالی می دهد. ولی در عمل با ترویج همجنسگرایی، به نابودی بشر در اثر عدم تولید مثل می اندیشد. تقریبا می توان گفت میلیون ها آزمایشگاه، در سراسر جهان برای مرگ خاموش تلاش می کنند. آخرین دستاورد توسط بنیاد بیل گیتس، همان ویروس موسوم به کرونا است. که سه خصوصیت دارد: اول اینکه دائما دستکاری می شود، تا روش درمان آن بی اثر شود. دوم اینکه قرار است 6میلیارد نفر را نابود کند، تا جمعیت جهان به یک پنجم برسد. سوم اینکه به بهانه واکسن 2میلیارد باقی مانده، با نانوچیپ های تزریق شده با واکسن، کنترل شده و به صورت یک جمعیت بی آزار باشند. این نوع ویروس آخرین نتایج بیوتروریسم است. یعنی همه اشتباهات گذشته را تصحیح کرده: من جمله اثرات روانشاسی آن، یعنی اینکه اشخاص از ترس بمیرند نه از ویروس. از راه تنفس جان آنها گرفته شود نه از راه دهان. لذا هرنوع اخلال در ریه ها، از طریق ماسک زدن تسریع می شود.

New bioterrorism

Classical bioterrorism usually defines the killing of people through: non-weapons. Therefore, if something is done in a public or international war or conflict, and the other people are killed without using a weapon of war, it is called bioterrorism. Contrary to some people"s beliefs, it has a complex history, and has experienced different methods. In the time of Mu"awiyah and Yazid, the most important issue was to keep thirsty. For this reason, they closed the creek so that Imam Ali or Imam Hussein and his companions could not access the water. They did so even during the siege of Mukhtar. People are thirsty or give up because of their thirst for water. In another period of food, the siege of the branches of Abu Talib during the time of the Prophet, this method is prominent. Of course, it has also been used in other wars: this type can also be called passive bioterrorism. There was no need to do anything; they just prevented water and food from reaching. So the days went by and both sides got into trouble. But active bioterrorism began when they realized that poisoning could also kill an individual or a group. So the medical era began. That is, modern medicine begins from this time. Study to create poison and fight to prevent its effect. In the beginning, psychology also helped! It is said that two scientists (ancient Greece) were supposed to make a deadly poison, and feed it to each other and write the result! The former made a deadly poison and gave it to the latter, which was ready to use its antidote and escaped death. The second time he poured water into the mortar, and pounded it constantly! A few hours later, there was still the sound of knocking, what medicine does the scientist think he wants to make? That"s all this! He died due to many thoughts and fantasies! Therefore, the importance of psychology grew from here. This is why it is commonly referred to as medical science (body sciences) and psychology (religious sciences) secularism. Because it was created from the beginning to kill humans. Of course, some also used it to save people, but the number of people who are saved is very small compared to the number of those who perished. The importance of the issue becomes clear when both were expanding rapidly. Many laboratories have invented drugs and opium, which people can use willingly! But send them to the cemetery in a short time. New bioterrorism emerged based on this new policy and management. Politics in the new definition, which also became known as politics, means the slogan of good and ugly deeds. Which is the same as deceiving people. Like 2030 which gives great slogans in the introduction. But in practice, by promoting homosexuality, he thinks of the destruction of mankind by the lack of reproduction. Almost millions of laboratories around the world are trying to die silently. The latest achievement by the Bill Gates Foundation is the virus called corona. Which has three characteristics: First, it is constantly manipulated, so that its treatment method is ineffective. Second, it is set to destroy 6 billion people, bringing the world"s population to one-fifth. Third, under the pretext of the remaining 2 billion vaccines, they will be controlled by the vaccine-injected nanochips and as a harmless population. This type of virus is the latest result of bioterrorism. That is, it corrects all past mistakes: including its psychological effects, that is, people die of fear, not the virus. Their lives should be taken by breathing, not by mouth. Therefore, any kind of disorder in the lungs is accelerated through masking.

الإرهاب البیولوجی الجدید

یعرف الإرهاب البیولوجی الکلاسیکی عادة قتل الناس من خلال: غیر الأسلحة. لذلک ، إذا تم القیام بشیء ما فی حرب أو نزاع عام أو دولی ، وقتل الأشخاص الآخرون دون استخدام سلاح حربی ، یطلق علیه الإرهاب البیولوجی. على عکس معتقدات بعض الناس ، فإن له تاریخًا معقدًا وشهد طرقًا مختلفة. فی زمن معاویة ویزید ، کان أهم شیء هو الشعور بالعطش. لهذا السبب ، أغلقوا الخور حتى لا یتمکن الإمام علی أو الإمام الحسین ورفاقه من الوصول إلى الماء. لقد فعلوا ذلک حتى أثناء حصار مختار. یشعر الناس بالعطش أو یستسلموا بسبب عطشهم للماء. فی فترة أخرى من الطعام ، حصار فروع أبی طالب فی زمن النبی ، هذه الطریقة بارزة. بالطبع ، تم استخدامه أیضًا فی حروب أخرى: یمکن أیضًا تسمیة هذا النوع بالإرهاب البیولوجی السلبی. لم تکن هناک حاجة لفعل أی شیء ، لقد منعوا فقط وصول الماء والغذاء. وهکذا مرت الأیام ووقع الجانبان فی المشاکل. لکن الإرهاب البیولوجی النشط بدأ عندما أدرکوا أن التسمم یمکن أن یقتل أیضًا فردًا أو مجموعة. لذلک بدأ العصر الطبی. أی أن الطب الحدیث یبدأ من هذا الوقت. دراسة لتکوین السم ومحاربة لمنع تأثیره. فی البدایة ، ساعد علم النفس أیضًا! یقال أن اثنین من العلماء (الیونان القدیمة) کان من المفترض أن یصنعوا سمًا قاتلًا ، ویطعموه لبعضهم البعض ویکتبوا النتیجة! الأول صنع سمًا ممیتًا وأعطاه للأخیر ، الذی کان مستعدًا لاستخدام تریاقه ونجا من الموت. وفی المرة الثانیة صب الماء فی الهاون ، وضربه باستمرار! بعد ساعات قلیلة ، کان لا یزال هناک صوت طرق ، ما الدواء الذی یعتقد العالم أنه یرید صنعه؟ هذا کل هذا! مات بسبب العدید من الأفکار والأوهام! لذلک ، نمت أهمیة علم النفس من هنا. هذا هو السبب فی أنه یشار إلیه عادة بالعلم الطبی (علوم الجسم) وعلم النفس (العلوم الدینیة) العلمانیة. لأنها خلقت منذ البدایة لقتل البشر. بالطبع ، استخدمه البعض أیضًا لإنقاذ الناس ، لکن عدد الأشخاص الذین تم إنقاذهم صغیر جدًا مقارنة بعدد أولئک الذین لقوا حتفهم. تتضح أهمیة القضیة عندما کان کلاهما یتوسع بسرعة. العدید من المعامل ابتکرت أدویة وأفیون یستطیع الناس استعمالها طوعاً! لکن أرسلهم إلى المقبرة فی وقت قصیر. ظهر إرهاب بیولوجی جدید على أساس هذه السیاسة والإدارة الجدیدة. السیاسة فی التعریف الجدید ، والتی أصبحت تعرف أیضًا بالسیاسة ، تعنی شعار الأعمال الصالحة والقبیحة. وهو نفس خداع الناس. مثل عام 2030 الذی یعطی شعارات کبیرة فی المقدمة. لکن فی الممارسة العملیة ، من خلال الترویج للمثلیة الجنسیة ، فإنه یفکر فی تدمیر البشریة بسبب نقص الإنجاب. ما یقرب من ملایین المختبرات حول العالم تحاول الموت بصمت. آخر إنجاز لمؤسسة بیل جیتس هو فیروس یسمى کورونا. والتی لها ثلاث خصائص: أولاً ، یتم التلاعب بها باستمرار ، بحیث تکون طریقة علاجها غیر فعالة. ثانیًا ، من المقرر أن یدمر 6 ملیارات شخص ، وبذلک یرتفع عدد سکان العالم إلى الخمس. ثالثًا ، بحجة الملیاری لقاح المتبقیة ، سیتم السیطرة علیها بواسطة رقائق النانو المحقونة باللقاح وکسکان غیر ضار. هذا النوع من الفیروسات هو أحدث نتیجة للإرهاب البیولوجی. أی أنه یصحح کل أخطاء الماضی: بما فی ذلک آثاره النفسیة ، أی أن الناس یموتون من الخوف ولیس الفیروس. ینبغی أن تؤخذ حیاتهم بالتنفس لا بالفم. لذلک ، فإن أی نوع من الاضطرابات فی الرئتین یتسارع من خلال الإخفاء .

Yeni bioterrorizm

Klassik bioterrorizm ad?t?n insanlar?n öldürülm?sini a?a??dak?lard?r: silahs?z. Bu s?b?bd?n, ictimai v? ya beyn?lxalq bir müharib?d? v? ya qar??durmada bir ?ey edils? v? dig?r insanlar müharib? silah? istifad? edilm?d?n öldürülürs?, buna bioterrorizm deyilir. B?zi insanlar?n inanc?n?n ?ksin? olaraq, mür?kk?b bir tarix? malikdir v? f?rqli üsullar ya?ad?. Müaviy? v? Yezid dövründ??n vacib m?s?l? susuz qalmaq idi. Bu s?b?bl? d?r?ni ba?lad?lar ki, ?mam ?li v? ya ?mam Hüseyn v? yolda?lar? suya çata bilm?sinl?r. Bunu Muxtar?n mühasir?si zaman? da etdil?r. ?nsanlar su susuzlu?una gör? susay?rlar v? ya imtina edirl?r. Yem?yin ba?qa bir dövründ?, Pey??mb?r dövründ??bu Talibin budaqlar?n?n mühasir?si, bu üsul ön? ç?x?r. ?lb?tt? ki, dig?r müharib?l?rd? d? istifad? edilmi?dir: bu növ? passiv bioterrorizm d? deyil? bil?r. Heç bir ?ey etm?y? ehtiyac yox idi, sad?c? suyun v? yem?yin çatmas?n?n qar??s?n? ald?lar. Bel?likl? günl?r keçdi v? h?r iki t?r?f d? problem? girdi. Ancaq aktiv bioterrorizm z?h?rl?nm?nin bir insan? v? ya bir qrupu da öldür? bil?c?yini anlad?qda ba?lad?. Bel?likl? tibb dövrü ba?lad?. Y?ni müasir tibb bu zamandan ba?lay?r. Z?h?r yaratmaq üçün çal???n v? t?sirinin qar??s?n? almaq üçün mübariz? apar?n. Ba?lan??cda psixologiya da köm?k etdi! ?ki alimin (q?dim Yunan?stan) ölümcül bir z?h?r yaratmas? v? bir-birin? yedizdirib n?tic?sini yazmas? laz?m oldu?u deyilir. Birincisi ölümcül bir z?h?r haz?rlad? v? ikincisin? verdi, o da onun antidotunu istifad? etm?y? haz?r oldu v? ölümd?n qurtuldu. ?kinci d?f? havan?n için? su tökdü v? daim vurdu! Bir neç? saatdan sonra yen? d? döyülm? s?si e?idildi, alim hans? d?rman? haz?rlamaq ist?diyini dü?ünür? Bütün bunlar budur! Bir çox dü?ünc?l?r? v? x?yallara gör? öldü! Buna gör? psixologiyan?n ?h?miyy?ti buradan artd?. Buna gör? ümumiyy?tl? tibb elmi (b?d?n elml?ri) v? psixologiya (dini elml?r) düny?vilik olaraq adland?r?l?r. Çünki insanlar? öldürm?k üçün ?vv?ld?n yarad?l?b. ?lb?td? ki, b?zil?ri bundan insanlar? xilas etm?k üçün istifad? edirdi, lakin xilas olanlar?n say? h?lak olanlar?n say?na gör? çox azd?r. M?s?l?nin ?h?miyy?ti, ikisi d? sür?tl? geni?l?n?nd? ayd?n olur. Bir çox laboratoriya insanlar?n h?v?sl? istifad? ed? bil?c?yi d?rman v? tiry?k icad etdi! Ancaq onlar? q?sa müdd?td? q?biristanl??a gönd?rin. Bu yeni siyas?t v? idar?etm?y??saslanaraq yeni bioterrorizm ortaya ç?xd?. Siyas?t olaraq da bilin?n yeni t?rifd? siyas?t yax?? v? çirkin ?m?ll?rin ?üar? dem?kdir. Hans? ki, insanlar? aldatmaqla eynidir. T?qdimatda möht???m ?üarlar ver?n 2030 kimi. Ancaq praktikada homoseksuall??? t?bli? ed?r?k, b???riyy?tin çoxalma olmamas? il? m?hv olaca??n? dü?ünür. Dünyada dem?k olar ki, milyonlarla laboratoriya s?ssizc? ölm?y? çal???r. Bill Gates V?qfinin son nailiyy?ti tac ad? veril?n virusdur. Üç xüsusiyy?t? sahib olan: Birincisi, müalic? üsulunun t?sirsiz qalmas? üçün daima manipulyasiya olunur. ?kincisi, dünya ?halisini be?d? birin? çatd?raraq 6 milyard insan? m?hv etm?k üçün qurulur. Üçüncüsü, qalan 2 milyard peyv?ndi b?han? ed?r?k, peyv?nd vurulan nanokipl?r t?r?find?n v? z?r?rsiz bir ?hali olaraq idar? edil?c?kl?r. Bu tip virus bioterrorizmin son n?tic?sidir. Y?ni keçmi?d?ki bütün s?hvl?ri düz?ldir: psixoloji t?sirl?ri d? daxil olmaqla, insanlar virusdan deyil, qorxudan ölürl?r. Onlar?n h?yat? a??zdan deyil, t?n?ffüs yolu il? al?nmal?d?r. Bu s?b?bd?n a?ciy?rl?rd? h?r cür poz?unluq maskalanma yolu il? sür?tl?nir.