سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

ندای ماهین

صدای غرو و افتخار ملی ایران که در همه لگذمال می شود

با ایران سرشاخ می شوند؟ در حالیکه همه جهان به آرامش و دوستی و همکاری با: ایران فکر می کنند ولی این سه کشور ساکت نیستند، هر روز یک سرو صدایی به راه می اندازند؟ زیرا که این سه کشور نماد صهیونیزم امپریالیزم و ارتجاع هستند. در اسلام از این سه گروه زیاد بودند. یکی از انان قاسطین و مارقین و ناکثین در زمان حضرت علی ع است، که سه جنگ را در 5سال حکومت ایشان تحمیل کردند. ناکثین که در فارسی ناکس هم گفته می شود، کسانی هستند که پیمان خود را می شکنند! تعهد نامه را پاره می کنند. مارقین کسانی هستند که از خود را از امام بهتر می دانند! و او را مجبور به قبول حکمیت می کنند. قاسطین انگیزه مالی دارند: می خواهند همه اموال عمومی را برای خود بردارند. که نماد این سه حرکت عایشه و معاویه و ابوموسی اشعری هستند. دکتر علی شریعتی این سه بعد را، زر و زور و تزویر گفته: یعنی گروهی بخاطر پول و طلا و سکه بیشتر از سهم خود، با حکومت حضرت علی در افتادند( هرکه با آل علی در افتاد ورافتاد). گروه دیگری از روی جهالت و مقدس مابی، و گروه سوم هم سهم سیاسی می خواستند. در واقع درسه بعد: اقتصادی سیاسی و فرهنگی برعلیه حکومت عدل علی ع شوریدند. در زمان ما هم کمپین سرمایه داران، با عدالت مخالفند زیرا که باید: پولهای خود را تقسیم کنند تا با همه برابر شوند، و این برایشان سخت است. شاید بتوان گفت اسرائیل و یهودیان پولپرست و نزولخوار، که صهیونیست ها نام دارند نمونه این تفکر هستند. آنها دارای شرکتهای بین المللی بزرگی هستند و: برای به دست آوردن این ثروت عظیم، کوشش های فراوانی کردند، لذا حاضر نیستند قدمی به عقب برگردند. ولی مانند گوساله طلایی سامری، عاقبت سوزانده شده و خاکستر انها به باد داده خواهد شد. ارتجاع عرب با ظاهری اسلامی و عربی، توانسته اند به قدرت و ثروت برسند. و از راه کشتار مردم اموال آنها را صاحب شوند. حتی با قتل عام شهر های مکه و مدینه، از خون آنها وضو گرفته و نماز شکر بخوانند. اینها جلوه های مقدس مابانه ای هستند، که منافع خود را زیر لوای دین و نام اسلام پنهان کرده، حاضر نیستند از ان عقب نشنینی کنند. گروه سوم کسانی هستند که با زور و قدرت زیاد، خود را مستحق حکومت برجهان دانسته، اجازه حکومت عدل علی را نمی دهند. پایگاههای نظامی امریکا در سراسر جهان، مظهر قلدری نوین است . آنها در تمام کشورها پایگاه دارند! علاوه بر دریافت هزینه های اقامت خود از کشور میزبان، بهترین زنان و دختران و بهترین خانه ها و زمین های آن کشورها را، برای خود برداشته اند. اگر کسی اعتراض کند مانند آن سیاهپوست، او را زیر زانوی خود خفه می کنند. اینکه آنها زور می گویند، ممکن است نفرت مردم را به دنبال داشته، باعث قیام آنها شود لذا لازم است: زور انها به وسیله تزویر توجیه،  و با زر حمایت گردد. به همین جهت آمریکا برای زور گویی های خود، از یکسو نیاز به ثروت  و از سوی دیگر به توجیه دینی و مذهبی و فرهنگی دارد. یعنی صهیونیزم و ارتجاع، دوبال امپریالیزم هستند. اگر یکی از انها هم قطع شود کافی است. زیرا پرواز و اوج گرفتن انها دچار اشکال شده، سقوط می کند. لذا امام خمینی با روشن بینی خود، آمریکا را شیطان بزرگ معرفی کرد، ولی از آل سعود و اسرائیل هم غافل نبود. در مورد اسرائیل فرمود: اسرائیل باید از روی زمین محو شود. زیرا بال اصلی آمریکا است والان می بینیم هر روز ماندگاری ان چه خسارتهایی می زند. در مورد آل سعود هم فرمود: ممکن است از صدام گذشت کنیم! ولی از آل سعود نمی گذریم. چرا که آنها سرزمین وحی را، برای ظهور امام زمان نا امن کرده اند. و باید هرچه زودتر اعدام شوند.

Why America and Israel and Saudi Arabia

Will they clash with Iran? While the whole world thinks of peace, friendship and cooperation with Iran, but these three countries are not silent; do they make a noise every day? Because these three countries are the symbol of Zionism, imperialism and reaction. In Islam, there were many of these three groups. One of them is Qasetin, Mareqin and Naqesin in the time of Imam Ali (as), who imposed three wars in the 5 years of his rule. The infidels, who are also called Knox in Persian, are those who break their covenant! They tear up the letter of commitment. Mareqin are those who know themselves better than the Imam! And force him to accept arbitration. Qasetin has a financial incentive: they want to take all public property for themselves. The symbols of these three movements are Aisha, Mu"awiyah and Abu Musa al-Ash"ari. Dr. Ali Shariati has said these three dimensions, gold and force and hypocrisy: that is, a group fell under the rule of Imam Ali because of money, gold and coins more than their share (whoever fell with the family of Ali fell). Another group wanted ignorance and holiness, and the third group wanted a political share. In fact, in three dimensions: economic, political and cultural, they revolted against the government of justice. In our time, too, the capitalist campaign is against justice because they have to: divide their money to be equal to everyone, and that is difficult for them. Perhaps we can say that Israel and the money-hungry and degenerate Jews, who are called Zionists, are examples of this thinking. They have big international companies and: they made a lot of efforts to get this huge fortune, so they are not willing to take a step back. But like the golden Samaritan calf, they will eventually be burned and their ashes blown away. The Arab reaction, with its Islamic and Arab appearance, has been able to reach power and wealth. And: on their property by killing people. Even with the massacre of the cities of Mecca and Medina, they should perform ablutions from their blood and offer thanksgiving prayers. These are the sacred manifestations like, who have hidden their interests under the banner of religion and the name of Islam, and are not willing to back down from it. The third group is those who, with great force and power, claim to be entitled to rule the world, do not allow the rule of justice to Ali. US military bases around the world are the epitome of modern bullying. They have bases in all countries! In addition to receiving their accommodation expenses from the host country, they have taken the best women and girls and the best houses and lands of those countries. If someone protests like that black man, he will be strangled under his knee. The fact that they use force may lead to the hatred of the people; cause them to revolt, so it is necessary: ??their force is justified by hypocrisy, and supported by gold. That is why the United States needs wealth for its coercion on the one hand, and religious, cultural and cultural justification on the other. That is, Zionism and reaction are the two sides of imperialism. If one of them is cut, it is enough. Because their flight and peaking have problems, they fall. Therefore, Imam Khomeini, with his enlightenment, introduced America as the great devil, but he was not unaware of Al-Saud and Israel. Regarding Israel, he said: Israel must be wiped off the face of the earth. Because it is the main wing of the United States, we see the damage it does every day. Regarding Al-Saud, he said: We may pass Saddam! But we do not pass Al Saud. Because: they have made the land of revelation insecure for the emergence of the Imam of the Age. And: should be executed as soon as possible.

لماذا أمریکا وإسرائیل والمملکة العربیة السعودیة

هل یصطدمون بإیران؟ بینما العالم کله یفکر فی السلام والصداقة والتعاون مع إیران ، لکن هذه الدول الثلاث لیست صامتة ، هل تحدث ضجة کل یوم؟ لأن هذه البلدان الثلاثة هی رمز الصهیونیة والإمبریالیة والرجعیة. فی الإسلام ، کان هناک العدید من هذه المجموعات الثلاث. ومنهم قستن ومرقین ونقشین فی زمن الإمام علی (ع) الذی فرض ثلاث حروب فی 5 سنوات من حکمه. الکفار ، الذین یسمون أیضًا نوکس بالفارسیة ، هم الذین ینقضون عهدهم! إنهم یمزقون خطاب الالتزام. مرقین هم الذین یعرفون أنفسهم أفضل من الإمام! وإجباره على قبول التحکیم. لدی قاسطین حافز مالی: یریدون أخذ کل الممتلکات العامة لأنفسهم. ورموز هذه الحرکات الثلاث هی عائشة ومعاویة وأبو موسى الأشعری. وقد قال الدکتور علی شریعتی هذه الأبعاد الثلاثة ، الذهب والقوة والنفاق: أی ، سقطت جماعة فی حکم الإمام علی بسبب المال والذهب والعملات المعدنیة أکثر من نصیبهم (سقط من سقط مع آل علی). مجموعة أخرى أرادت الجهل والقداسة ، والمجموعة الثالثة أرادت حصة سیاسیة. فی الواقع ، ثاروا ضد حکومة العدل فی ثلاثة أبعاد: اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة. فی عصرنا أیضًا ، الحملة الرأسمالیة ضد العدالة لأنه یتعین علیهم: تقسیم أموالهم لیکونوا متساوین مع الجمیع ، وهذا صعب علیهم. یمکن القول إن إسرائیل والیهود المتعطشین للمال والذین یسمون الصهاینة هم مثال على هذا التفکیر. لدیهم شرکات دولیة کبیرة و: لقد بذلوا الکثیر من الجهود للحصول على هذه الثروة الضخمة ، لذا فهم لیسوا على استعداد للتراجع خطوة إلى الوراء. لکن مثل العجل السامری الذهبی ، سیتم حرقهم فی النهایة ورمادهم. لقد استطاع رد الفعل العربی بمظهره الإسلامی والعربی أن یصل إلى السلطة والثروة. ویملکون ممتلکاتهم بقتل الناس. حتى مع مذبحة مدینتی مکة والمدینة ، یجب أن یتوضأوا من دمائهم ویصلون صلاة الشکر. هذه هی المظاهر المقدسة لماب ، الذین أخفوا مصالحهم تحت لواء الدین واسم الإسلام ، وهم غیر مستعدین للتراجع عنه. المجموعة الثالثة هم أولئک الذین ، بقوة وقوة عظیمتین ، یزعمون أنه یحق لهم حکم العالم ، ولا یسمحون لعلی بسیادة العدالة. القواعد العسکریة الأمریکیة حول العالم هی مثال للتنمر الحدیث. لدیهم قواعد فی جمیع البلدان! بالإضافة إلى تلقیهم مصاریف الإقامة من البلد المضیف ، فقد أخذوا أفضل النساء والفتیات وأفضل المنازل والأراضی فی تلک البلدان. إذا احتج شخص مثل هذا الرجل الأسود ، فسیتم خنقه تحت رکبته. حقیقة أنهم یستخدمون القوة قد یؤدی إلى کراهیة الناس ، ودفعهم إلى التمرد ، لذلک فهو ضروری: قوتهم تبررها النفاق ، ویدعمها الذهب. لهذا السبب تحتاج الولایات المتحدة للثروة لإکراهها من ناحیة ، وللتبریر الدینی والثقافی والثقافی من ناحیة أخرى. أی أن الصهیونیة والرجعیة هما وجهان للإمبریالیة. إذا تم قطع أحدهم ، فهذا یکفی. لأن طیرانهم والذروة لدیهم مشاکل ، فهم یسقطون. لذلک قدم الإمام الخمینی بتنویره أمریکا على أنها الشیطان الأکبر ، لکنه لم یکن غافلاً عن آل سعود وإسرائیل. عن إسرائیل ، قال: یجب محو إسرائیل من على وجه الأرض. لأنه الجناح الرئیسی للولایات المتحدة ، نرى الضرر الذی یحدثه کل یوم. وعن آل سعود قال: قد نمر صدام! لکننا لا نمر آل سعود. لأنهم جعلوا أرض الوحی غیر آمنة لظهور إمام العصر. ویجب تنفیذه فی أسرع وقت ممکن .

???? ?????? ?????? ???? ???????

??? ?? ?????? ?? ?????? ???? ????? ???? ???? ?? ????, ????? ?????? ????? ?? ?????, ?? ???? ??????? ???? ???? ??????, ?? ??? ?? ??????? ?? ??? ???? ?????? ?????? ??????? ???? ?? ??? ???????, ???????????? ???????. ??????? ??? ???? ????? ??????? ????. ??? ??? ??? ?????, ????? ?????? ?????? ?????? ??? (??), ????? ???? ?????? ???? ???? ??????. ???????, ??????? ?????? ?? ????, ?? ??? ?????? ?? ????? ????! ?? ?????? ?? ???? ?????????. ????? ?? ??? ??????? ?? ???? ??? ???? ???????! ????? ???? ???? ??????. ?????? ?? ????? ?????: ?? ????? ???? ?? ?? ????? ??????? ?????. ?????? ?? ???? ??????? ???? ?? ?????, ???????? ???? ???? ??-????. ?"? ??? ?????? ??? ?? ????? ??????? ????, ??? ???? ???????: ?????, ????? ???? ??? ?????? ?? ?????? ??? ???? ???, ??? ??????? ???? ????? (?? ???? ?? ????? ??? ???). ????? ???? ???? ????? ??????, ??????? ??????? ???? ??? ??????. ?????, ???? ????: ?????, ?????? ???????, ?? ??????? ??? ????? ????. ?? ???????? ??????? ?????????? ??? ??? ??? ?????? ??? ??????: ???? ?? ???? ??? ????? ???? ????? ??? ??? ???. ???? ???? ???? ?????? ???????? ?????? ?????????, ??????? ??????, ?? ??????? ?????? ??. ?? ??? ????? ?????????? ??????: ??? ??? ?????? ???? ????? ?? ???? ????? ???, ???? ?? ?? ?????? ???? ??? ?????. ?? ??? ??? ???????? ??????, ????? ?? ??? ?? ?????? ????? ??????. ?????? ??????, ?? ????? ???????? ???????, ?????? ????? ?????? ??????. ??????? ?????? ?? ??? ??? ?????. ????? ?? ???? ????? ??? ??????, ????? ???? ?????? ???? ?????? ????? ????. ??? ???????? ??????? ?? ???, ??????? ?? ????????? ???? ???? ??? ??? ???????, ????? ?????? ???? ????. ?????? ??????? ?? ??? ????? ?? ?????? ?????? ??? ????? ????? ?????, ???? ??????? ?? ????? ???? ????. ?????? ?????? ????????? ????? ????? ?? ??????? ???????? ????????. ?? ??? ?????? ??? ???????! ????? ????? ?????? ????? ???? ??????? ??????, ?? ???? ?? ???? ????? ??????? ??? ???? ????? ??????? ?? ???? ??????. ?? ????? ???? ??? ???? ????, ??? ???? ???? ?????. ??? ??????? ???? ?????? ?????? ????? ???, ????? ????, ???? ?? ????: ???? ????? ???????, ????? ????. ?? ????? ?????? ????? ????? ????? ??? ?????? ????, ??????? ???????? ????? ???? ??????. ?????, ?????? ?????? ?? ??? ?????? ?? ????????????. ?? ??? ??? ????, ?? ?????. ?????? ???????? ?????? ?? ?????, ?? ??????. ???, ?????? ???????, ?? ?????, ???? ?? ?????? ???? ?????, ?? ??? ?? ??? ???? ???-???? ??????. ???? ????? ???: ?? ????? ?? ????? ??? ??? ?????. ?????? ???? ???? ????? ?? ????? ?????, ??? ????? ?? ???? ???? ????? ??? ???. ???? ???-???? ??? ???: ??? ?????? ????? ?? ????! ??? ????? ?? ?????? ?? ?? ????. ?????? ??? ???? ?? ??? ??????? ????? ?????? ????? ????? ?????? ?? ?????. ????? ?????? ???? ????? ????? ??????.