سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ندای ماهین

صدای غرو و افتخار ملی ایران که در همه لگذمال می شود

طبق فتوای اغلب مجتهدان مجازات توهین کنندگان: به پیامبر رحمت و آزادی، اعدام در ملا عام است. تا دیگران چنین کاری نکنند. نمونه مهم آن صدور دستور قتل سلمان رشدی، توسط امام خمینی ره بود که فرمود: هرکس هرکجا ایشان را پیدا کند، میتواند حکم را اجرا کند. لذا باید کمیته مجازات بوجود آید، تا این افراد را شناسایی و به قتل برساند. زیرا فقط نشریه زرد فرانسوی نیست که چنین می کند، نشریات دیگری هم به طور موهن، اقدام به نشر می کنند که از دیده ها پنهان هستند.  این سازمان باید غیر دولتی غیر انتفاعی و غیر وابسته باشد. براساس اهداف مشخص شده در همه کشورها نیرو داشته باشد. همانطور که در احکام اسلامی هست، ابتدا باید توهین کنندگان را شناسایی، و اگر چنانچه توانایی بود وی را اعدام کرد. توبه این افراد قابل قبول نیست. زیرا که راه را برای توهین بیشتر آماده می کند. تا هرکس هر مزخرفی به معصومین علیهم السلام بگوید و: بعد هم توبه کند و از مجازات فرار نماید. در مورد مرکزیت این سازمان هم باید گفت: نیازی به ثبت در هیچ کجای دنیا ندارد: مثل کجازات منکران هولو کاست. یا مانند سازمان منافقین! که هیچ جا ثبت نشده اند. موجودیت حقیقی هم ندارد، چرا که اعضا اصلی ان در سال 1354 اعدام شدند. مسعود رجوی به دروغ خود را مرکزیت سازمان اعلام کرد. تنها کسی بود که با رژیم همکاری، و پرونده بقیه را سیاه کرده بود، و این پاداش زنده ماندن او بود. لذا اگر عضو واقعی بود باید اعدام می شد، چون اعدام نشد یک عضو خائن محسوب شده، فاقد اختیارات قانونی و سیاسی بود. هم اکنون نیز که مریم رجوی خود را فرمانده اصلی می داند، دچار این توهم است. او عناوین را بدون داشتن شرایط غصب کرده، و با این عناوین غصبی می خواهد: برای مردم آزادی و آبادی ایجاد کند. مثل این است کسی که قانون اساسی را قبول ندارد، رئیس جمهور شود! نقض همه قوانین مخصوصا حقوق اساسی مردم است. زیرا باید به چیزی سوگند بخورد که قبول ندارد. این تناقض می رساند که همه شعار های انان دروغ است. لذا کمیته مجازات در نظر دارد اولین ترور های خود را، برعلیه منافقین آغاز کند. هرکس هرکچا اعضا رده بالا سازمان منافقین را می بیند، وظیفه دارد آنها به جرم خیانت به پیشتازان سازمان، و انحراف از عقاید آنها اعدام کند. سیبل دوم کسانی هستند که اموال و داراییهای ایرانی را به: بانکهای سوئیس یا آمریکا برده اند. در راس انها گروههای سلطنت طلب، مخصوصا نیم پهلوی قرار دارد. توبه اینها نیز قبول نیست، زیرا اگر واقعا می خواستند توبه کنند چهل سال به آنها فرصت داده شده بود. حداقل مانند اردشیر زاهدی، به وطن پشت نمی کردند. نه آنکه فرح پهلوی در بغداد حاضر شده، با صدام توافقنامه حمله به ایران امضا کند! و راه را برای جاسوسی منافقین آماده نماید. لذا هرکس در هرکجای جهان، روسای سلطنت طلب یا اختلاس گران را دید، بلا استثنا باید اعدام انقلابی کند. دسته سوم لیبرالها و جاسوسهای درونی دولت ها هستند، که معمولا فرار به خارج نموده اند. از امیر انتظام جاسوس گرفته تا: سعادتی جاسوس شوروی، و تا امروز که خودشان به این همه خیانت اعتراف می کنند! لذا نیازی به دادگاه نیست، زیرا اقرار اگاهانه در شبکه های خارجی، به اندازه کافی روشن است. دسته چهارم خارجی هایی است که شمشیر از رو بسته اند. گروهی از انها با چاپ کاریکاتور، به پیامبر اسلام توهین می کنند، و گروهی دیگر از انها دفاع می کنند. جرم آنها هم به دلیل اعترافات روشن آنها، در رسانه های جهانی کاملا اثبات شده. باید فقط حکم اجرا شود. لذا بر همه مومنان و عدالت خواهان جهان واجب است: اجرای حکم خدا را بر همه چیز مقدم دانسته اقدام نمایند.

Committee for the Punishment of Those Who Insult the Prophet of Islam

According to the fatwas of most mujtahids, the punishment for the insulters: to the Prophet of Mercy and Freedom, execution is in public. So that others do not do so. An important example was the order to assassinate Salman Rushdie by Imam Khomeini, who said: "Anyone who finds him can execute the sentence." Therefore, a punishment committee should be set up to identify and kill these people. Because it is not only the French Yellow Pages that do this, other publications also publish in a derogatory manner that is hidden from view. This organization should be a non-profit and non-affiliated non-governmental organization. Have strength in all countries based on the set goals. As in Islamic law, the perpetrators must first be identified, and executed if they can. The repentance of these people is not acceptable. Because it paves the way for further insults. So that everyone should say any nonsense to the infallibles (peace be upon them) and then repent and escape punishment. Regarding the centrality of this organization, it should be said: it does not need to be registered anywhere in the world: like the denials of Holocaust deniers. Or like the organization of hypocrites! Which are not registered anywhere. It does not have a real existence, because its main members were executed in 1975. Massoud Rajavi falsely declared himself the center of the organization. He was the only one who cooperated with the regime, and blackened the case of the others, and that was the reward for his survival. Therefore, if he was a real member, he should have been executed, because he was not executed. He was considered a traitor and had no legal or political authority. Even now, when Maryam Rajavi considers herself the main commander, she suffers from this illusion. He usurped the titles without any conditions, and with these usurped titles he wants: to create freedom and prosperity for the people. It is like someone who does not accept the constitution, becomes president! Violation of all laws, especially the fundamental rights of the people. Because he has to swear something he does not accept. This contradicts the fact that all their slogans are false. Therefore, the Punishment Committee intends to launch its first assassinations against the hypocrites. Anyone who sees the high-ranking members of the hypocritical organization has the duty to execute them for betraying the leaders of the organization and deviating from their beliefs. The second sybil is those who have taken Iranian property to Swiss or American banks. At the top of them are monarchist groups, especially the Pahlavi. Their repentance is also not acceptable, because if they really wanted to repent, they would have been given forty years. At least, like Ardeshir Zahedi, they did not turn their backs on the homeland. Not that Farah Pahlavi is in Baghdad to sign an agreement to attack Iran with Saddam! And prepare the way for spying on the hypocrites. Therefore, whoever saw monarchist or embezzling leaders anywhere in the world, without exception, must carry out a revolutionary execution. The third category is liberals and internal spies of governments, who have usually fled abroad. From Amir Entezam, a spy, to: Saadati, a Soviet spy, and to this day, who themselves admit to all this betrayal! Therefore, there is no need for a court, because the conscious confession in foreign networks is clear enough. The fourth group is foreigners who have drawn their swords. Some of them insult the Prophet of Islam by publishing cartoons, and another group defends them. Their guilt has been proven in the world media because of their clear confessions. Only the sentence should be executed. Therefore, it is obligatory on all believers and seekers of justice in the world: to take the execution of God"s commandment before everything else.

لجنة معاقبة من سب نبی الإسلام

وبحسب فتاوى معظم المجتهدین ، فإن عقوبة المسیئین لنبی الرحمة والحریة الإعدام علانیة. حتى لا یفعل الآخرون ذلک. ومن الأمثلة المهمة الأمر الذی أصدره الإمام الخمینی باغتیال سلمان رشدی ، الذی قال: "من یجده یمکنه تنفیذ الحکم". لذلک ، یجب تشکیل لجنة عقابیة لتحدید هؤلاء الأشخاص وقتلهم. نظرًا لأن الصفحات الصفراء الفرنسیة لیست وحدها التی تفعل ذلک ، فإن المنشورات الأخرى تنشر أیضًا بطریقة ازدرائیة مخفیة عن الأنظار. یجب أن تکون هذه المنظمة منظمة غیر حکومیة غیر هادفة للربح وغیر منتسبة. امتلک القوة فی جمیع البلدان بناءً على الأهداف المحددة. کما هو الحال فی الشریعة الإسلامیة ، یجب أولاً التعرف على الجناة وإعدامهم إذا أمکنهم ذلک. ولا یجوز توبة هؤلاء. لأنه یمهد الطریق لمزید من الإهانات. حتى یقول الجمیع أی هراء للمعصمین (علیهم السلام) ثم التوبة والإفلات من العقاب. فیما یتعلق بمرکزیة هذه المنظمة ، ینبغی أن یقال: إنها لا تحتاج إلى أن یتم تسجیلها فی أی مکان فی العالم: مثل إنکار منکری الهولوکوست. أو مثل تنظیم المنافقین! التی لم یتم تسجیلها فی أی مکان. لیس لها وجود حقیقی ، لأن أعضائها الأساسیین أعدموا عام 1975. أعلن مسعود رجوی نفسه زوراً مرکز التنظیم. کان الوحید الذی یتعاون مع النظام ، ویسود قضیة الآخرین ، وکان ذلک مکافأة على بقائه. لذلک إذا کان عضوا حقیقیا کان یجب أن یتم إعدامه لأنه لم یتم إعدامه ، وکان یعتبر خائنا ولیس له سلطة قانونیة أو سیاسیة. حتى الآن ، عندما تعتبر مریم رجوی نفسها القائدة الرئیسیة ، فإنها تعانی من هذا الوهم. لقد اغتصب الألقاب دون أی شروط ، وبهذه الألقاب المغتصبة یرید أن یخلق الحریة والازدهار للشعب. مثل من لا یقبل الدستور یصبح رئیسا! انتهاک جمیع القوانین ، وخاصة الحقوق الأساسیة للشعب. لأنه یجب علیه أن یقسم على شیء لا یقبله. وهذا یناقض حقیقة أن کل شعاراتهم کاذبة. لذلک تعتزم لجنة العقوبات إطلاق أولى عملیات الاغتیال بحق المنافقین. أی شخص یرى أعضاء رفیعی المستوى فی المنظمة المنافقة علیه إعدامهم لخیانة قادة المنظمة والانحراف عن معتقداتهم. سیبیل الثانی هم أولئک الذین أخذوا ممتلکات إیرانیة إلى البنوک السویسریة أو الأمریکیة. على رأسهم المجموعات الملکیة ، ولا سیما البهلویة. توبتهم أیضًا غیر مقبولة ، لأنهم إذا أرادوا التوبة حقًا ، لکانوا قد أعطوهم أربعین عامًا. على الأقل ، مثل  لم یدیروا ظهورهم للوطن. مش أن فرح بهلوی موجود فی بغداد لیوقع اتفاقیة لمهاجمة إیران مع صدام! وتهیئ الطریق للتجسس على المنافقین. لذلک ، من رأى زعماء الملکیین أو المختلسین فی أی مکان فی العالم ، دون استثناء ، یجب أن یقوم بعملیة إعدام ثوریة. الفئة الثالثة هی اللیبرالیون والجواسیس الداخلیون للحکومات الذین فروا عادة إلى الخارج. من أمیر انتظام ، جاسوس ، إلى: السعداتی ، جاسوس سوفیتی ، وحتى یومنا هذا ، الذین یعترفون هم أنفسهم بکل هذه الخیانة! لذلک لا داعی لمحکمة ، لأن الاعتراف الواعی فی الشبکات الأجنبیة واضح بما فیه الکفایة. المجموعة الرابعة أجانب شدوا سیوفهم. ومنهم من یهین نبی الإسلام بنشر الرسوم الکاریکاتوریة ، وجماعة أخرى تدافع عنها. لقد ثبت ذنبهم فی وسائل الإعلام العالمیة بسبب اعترافاتهم الواضحة. یجب تنفیذ الحکم فقط. لذلک ، یجب على جمیع المؤمنین وطالبی العدل فی العالم: أن یأخذوا تنفیذ وصیة الله قبل کل شیء.

?????? ?? ?????? ?? ????? ???? ????? ?? ??? ?? ??? ?????

 

??????? ??????? ?? ????? ?? ??????, ????? ???? ????? ?? ??? ???: ?????? ?? ????? ??? ??????, ???????? ????????? ?? ???? ????? ??? ? ????? ?? ?????????? ?????? ???? ?????? ?????? ????? ?????? ?? ????? ???? ?? ???? ??, ????????? ??? ??: "?? ??? ?? ??? ???? ?? ??? ??? ???? ???? ???" ?????, ?? ????? ?? ????? ???? ?? ?????? ????? ?? ??? ?? ??? ????? ?? ??? ???? ???? ?????? ??????? ?? ???? ?????? ???? ??? ?? ???? ?? ?? ??? ???? ???, ???? ??????? ?? ???????? ????? ?? ???????? ???? ??? ?? ????? ?? ???? ???? ???? ?? ????? ?? ???-??????? ?? ???-?????? ???-?????? ????? ???? ?????? ????????? ???????? ?? ???? ?? ??? ????? ??? ???? ??? ???? ?? ??????? ????? ???, ????????? ?? ???? ?????? ???? ?????, ?? ??? ?? ?? ???? ???, ?? ?????? ????????? ???? ???? ?????? ?? ????? ?? ???????? ????????? ???? ??? ??????? ?? ??? ????? ?? ????? ??????? ???? ??? ???? ?? ??? ??????? ?? ??? ????? (?? ?? ?????) ??? ?? ??? ????? ?? ??? ?? ?? ???? ?? ????? ?? ?????????? ?? ???? ???, ?? ??? ???? ?????: ??? ?????? ??? ???? ?? ??????? ???? ?? ???????? ???? ??: ????????? ?? ??????? ?? ???? ?? ????????? ?? ????? ?? ???! ?? ???? ?? ??????? ???? ???? ???? ???????? ???????? ???? ??, ??????? ???? ????? ??????? ?? 1975 ??? ????????? ???? ??? ??? ???? ????? ?? ??? ?? ????? ?? ?????? ????? ?? ????? ?? ??????? ??? ??????? ?? ????? ???? ??? ????? ????, ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ?? ????, ?? ??? ???? ????? ???? ?? ???? ??? ?????, ??? ?? ?? ???????? ????? ??, ?? ??? ????????? ???? ???? ????? ??, ??????? ??? ????????? ???? ???? ??? ??? ??? ?? ?????? ???? ???? ?? ?? ???? ??? ?????? ?? ???????? ?????? ???? ??? ?? ??, ?? ????? ????? ??? ?? ????? ?????? ????? ??, ?? ?? ?? ???? ?? ?????? ???? ??? ???? ???? ???? ???? ?? ???????? ?? ????? ????, ?? ?? ???????? ?? ??? ?? ????? ??: ????? ?? ??? ?????????? ?? ??????? ???? ????? ?? ??? ??????? ?? ??? ?? ?? ??????? ?? ??????? ???? ???? ??, ?????????? ?? ???? ??! ??? ??????? ?? ???????, ????? ??? ?? ????? ?? ????? ??????? ??????? ??? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ?? ??????? ???? ???? ??? ?? ?? ???? ?? ???? ???? ?? ?? ???? ??? ???? ???? ???? ?????, ??? ????? ?? ?????? ????? ?? ????? ???? ???? ????? ???? ???? ?? ????? ???? ??? ?? ?? ?????? ????? ?? ???? ????? ??????? ?? ????? ??, ???? ??????? ?? ?? ?? ????? ?? ?????? ?? ??? ?????????? ???? ?? ???? ????????? ?? ?????? ???? ?? ??? ?????? ????????? ????? ????? ??????? ?? ?? ?? ????? ??????? ?? ????? ?? ??????? ?????? ??? ?? ??? ??? ???? ????? ?? ??????? ???? ???, ????? ?????? ???? ???????? ?? ????????? ???? ??, ??????? ??? ?? ?????? ??? ???????? ???? ????? ???, ?? ?????? ????? ???? ??? ??????? ?? ?? ??, ???????? ??????? ?? ???, ???????? ???? ???????? ?? ???? ???? ?????? ??? ???? ?? ?? ???? ????? ???? ?? ?????? ?? ??? ???? ???? ?? ??? ?? ?????? ?? ????????? ???? ?? ??? ????? ??? ??! ?? ????????? ?? ?????? ???? ?? ?????? ????? ???? ?????, ????? ?? ?????? ??? ???? ??, ???? ???? ????? ?? ??????? ?? ??? ???? ???? ?????? ?? ????, ?????? ?? ??????????? ??? ???? ?????? ????? ?????? ??????? ?? ???????? ?? ?????? ????? ???, ?? ????? ?? ????? ??? ?? ???? ???? ???????, ?? ?????, ??: ?????, ?? ?????? ?????, ?? ?? ??, ?? ??? ?? ?? ???? ?????????? ?? ??? ??????? ???? ???! ?????, ????? ?? ??? ???????? ???? ??, ??????? ?????? ??????? ??? ?????? ???????????? ???????? ?????? ??? ???? ???? ?????? ?? ????????? ???? ??????? ????? ???? ????? ?? ??? ??????? ???????? ???? ?????? ?? ?????? ?? ????? ???? ???, ?? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ??? ???? ?????? ?????? ?? ???? ????? ?????? ??? ???? ????? ????? ?? ??? ??? ???? ??? ????? ?????? ?????, ?? ?????? ??? ??? ??????????? ?? ????? ?? ????? ????? ?? ??? ???????? ??: ?? ??? ?? ???? ????? ?? ????? ?? ???????? ?????