سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

ندای ماهین

صدای غرو و افتخار ملی ایران که در همه لگذمال می شود

وقتی انسان شکمش سیر می شود، بخار معده از ان ساطع می گردد. قاعدتا شخص باید بعد از شکم سیر، در نهار بخوابد و در شام راه برود!(تغذ تمد، تعش تمش) اما این حکم طب اسلامی مانند: دیگر احکام در جمهوری اسلامی جایش را به احکام لیبرال ها داد. آنها همه حرفهای خود را می گذارند: برای موقع نهار. بعد که سیر شدند ادامه جلسه می دهند: زیرا می دانند اغلب خوابزده هستند، و نای جواب دادن ندارند و لذا همه سخنان آنان تایید می شود! انقلاب اسلامی چون مانند دیگر انقلاب ها نیست، باید روش خود را حفظ کند! زیرا از روی بخار معده حرف زدن، برای انقلابیون دیروز و محافظه کاران امروز است! کسانی که مزه شیرین قدرت، همه حرفهای انان را بی محتوا کرده. در موقع انقلابی بودن جنگ مقدس است! سلاح ناموس است، و ترور یک تلاش مظلومان و اقدام لازم. اما وقتی به قدرت رسیدند، صلح حرف اول را می زند، سلاح تحریم می شود، و ترور تقبیح.

اگر می گویند جنگ دیگر بس است! یعنی چه؟ یعنی ما جنگ کردیم به قدرت رسیدیم، پس کس دیگری حق ندارد جنگ کند، و این قدرت را از ما بگیرد! می گویند خرید و فروش اسلحه باید تحریم شود، یعنی چه؟ یعنی ما خودمان می فروشیم! کسی دیگر حق ورود به این بازار را ندارد. وقتی می گویند تروریست باید از بین برود، یعنی چه؟ یعنی ما دشمنان خود را ترور کرده، جای انها را گرفتیم حالا کسی حق ندارد: ما را ترور کند و جای ما بنشیند. پس موضوع چندان پیچیده هم نیست، که آنها اینهمه پیچ می دهند. همه میدانند که صهیونیزم با جنگ و ترور، سرزمین فلسطین را اشغال کرده، حالا صحبت از صلح و سازش می کند! آمریکا 65میلیون سرخپوست و5میلیون سیاهپوست را قتل عام کرد، تا آمریکا شد حالا طبیعی است که: باید مخالف تروریسم باشد. آل سعود با کشتار مردم مکه و مدینه، از خون آنها وضو گرفت، و نماز شکر خواند حالا معلوم است که: باید بگوید جلوی ایران را بگیرید! تا اسلحه نفروشد. پس درون مایه مهم در اینها همان فرمولی است که: دکتر شریعتی در کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی، به آن اشاره می کند: رولوسیون به اینستاتیسیون تبدیل می شود. پویایی انقلایی، به ایستایی محافظه کارانه بدل می شود. لذا در انقلاب اسلامی هم باید مواظب بود: چنین اتفاقی نیافتد. اگر روزی لیبرال ها نفوذ کردند، و گفتند دیگر مرگ بر امریکا نگویید، بلکه مذاکره و سازش کنید، یعنی فاتحه انقلاب خوانده، و انقلاب اسلامی هم تبدیل به اصلاح طلبی محافظه کارانه شده، و از اهداف خود دور افتاده، و بزودی به سرنوشت همان اسرائیل، عربستان و آمریکا دچار خواهد شد: یک حکومت مادی صرف که فقط به بقای خود می اندیشد. راه حل آنهم ساده است. شریعتی می فرماید: اجتهاد در تشیع چشمه جوشانی است که نمی گذارد: امواج انقلابی شیعه محو شود. گردابی که برای ستمگران ایجاد شده، نباید به مرداب انقلابیون تبدیل شود. با یک تست ساده میتوان این را فهمید: اگر به پیامبر اسلام توهین کردند، امام خمینی (انقلابی) چه حکمی داد؟ لذا ما هم باید مانند همان روز، کمیته مجازات تشکیل داده و خاطیان را مجازات کنیم. پس اگر روزی از بخار معده، فقط نقد هایی بر روزنامه های زرد غربی کردیم، آن روز تاریکترین روز خواهد بود. و اگر انتقام شهید سلیمانی را، از روی بخار معده و سیری شکم، و بدنهای چاق و پرگوشت! فریاد زدیم ولی بعد شاهد حضور بیشتر: امریکا در عراق، و مذاکره کنند گان با آمریکا در ایران شدیم چه؟ یعنی حرف ها از روی بخار معده است. و برای فراموش کردن انتقام، چنین سخنانی انجام میشود. تا مشمول مرور زمان شده مردم آن را فراموش کنند. در حالیکه باید همان روز خود ترامپ را می کشتند.

What does stomach steam mean?

When a person"s stomach is full, stomach steam is emitted from it. Normally, a person should sleep at lunch and walk in the evening after the belly of garlic! (Nutrition, longing) But this ruling of Islamic medicine, like: other rulings in the Islamic Republic, gave way to the rulings of liberals. They give up everything: for lunch. When they are full, they continue the meeting: because they know that they are often sleepy, and they do not have the ability to answer, and therefore all their words are confirmed! The Islamic Revolution, because it is not like other revolutions, must maintain its method! Because talking from the steam of the stomach is for the revolutionaries of yesterday and the conservatives of today! Those whose sweet taste of power has made all their words meaningless. It is a holy war when it is revolutionary! It is a weapon of honor, and assassination is an effort of the oppressed and necessary action. But when they come to power, peace comes first, weapons are banned, and assassinations are condemned. If they say enough war is enough! what does it mean? That is, we fought and came to power, so no one else has the right to fight, and take this power from us! They say that buying and selling weapons should be banned, what does that mean? That means we sell ourselves! No one else has the right to enter this market. What does it mean when a terrorist is said to be eliminated? That is, we assassinated our enemies and took their place. Now no one has the right: to assassinate us and take our place. So the issue is not so complicated, that they twist so much. Everyone knows that Zionism has occupied the land of Palestine through war and terror, and now it is talking about peace and compromise! The United States massacred 65 million Indians and 5 million blacks, until it became the United States. Now it"s natural: it must oppose terrorism. Al-Saud, by killing the people of Mecca and Medina, performed ablution from their blood, and offered the prayer of thanksgiving. Now it is clear that: it must say stop Iran! So as not to sell weapons. So the important theme in these is the same formula that: Dr. Shariati in his book Alavi Shiism and Safavid Shiism, refers to it: Revolution becomes an institution. Revolutionary dynamism becomes conservative stagnation. Therefore, in the Islamic Revolution, one must be careful: such a thing should not happen. If one day the liberals infiltrated, and said, "Do not say death to America anymore, but negotiate and compromise, it means that the revolution has been won, and the Islamic Revolution has become a conservative reformist, and has strayed from its goals, and will soon suffer the same fate." Israel, Saudi Arabia, and the United States will suffer: a mere materialistic government that thinks only of its own survival. The solution is simple. Shariati says: Ijtihad in Shiism is a boiling spring that does not allow the Shiite revolutionary waves to disappear. The vortex created for the oppressors should not become a swamp of revolutionaries. With a simple test, we can understand this: If the Prophet of Islam was insulted, what ruling did Imam Khomeini (revolutionary) give? Therefore, we must form a punishment committee like the same day and punish the wrongdoers. So if one day we only criticize the yellow newspapers of the West, it will be the darkest day. And if the revenge of Martyr Soleimani, from the steam of the stomach and the satiety of the abdomen, and the fat and fleshy bodies! We shouted, but then we saw more presence: the United States in Iraq, and what about the negotiators with the United States in Iran? That is, the words are from the steam of the stomach. And to forget revenge, such words are spoken. So that over time people forgets it. While they should have killed Trump him that day.

ماذا یعنی بخار المعدة؟

عندما تمتلئ معدة الإنسان یخرج منها بخار. والعادة أن ینام الإنسان على الغداء ویمشی فی المساء بعد بطن الثوم! (تغذیة ، شوق) لکن حکم الطب الشرعی هذا ، مثل: أحکام أخرى فی الجمهوریة الإسلامیة ، أفسح المجال لأحکام اللیبرالیین. یتخلون عن کل شیء: لتناول طعام الغداء. عندما یشبعون ، یواصلون الاجتماع: لأنهم یعرفون أنهم غالبًا ما یکونون نائمین ، ولیس لدیهم القدرة على الإجابة ، وبالتالی یتم تأکید کل کلماتهم! على الثورة الإسلامیة ، لأنها لیست کباقی الثورات ، أن تحافظ على أسلوبها! لأن الکلام من بطن ثوار الأمس ومحافظی الیوم! أولئک الذین جعل طعم القوة الحلو کل کلماتهم بلا معنى. إنها حرب مقدسة عندما تکون ثوریة! إنه سلاح شرف والاغتیال جهد المظلوم والعمل اللازم. لکن عندما یصلون إلى السلطة ، یأتی السلام أولاً ، ویحظر السلاح ، ویتم إدانة الاغتیالات. إذا قالوا کفى حربا! ماذا یعنی؟ أی أننا قاتلنا ووصلنا إلى السلطة ، لذلک لا یحق لأی شخص آخر القتال ، وأخذ هذه القوة منا! یقولون انه یجب حظر بیع وشراء السلاح فماذا یعنی ذلک؟ هذا یعنی أننا نبیع أنفسنا! لا أحد لدیه الحق فی دخول هذا السوق. ماذا یعنی عندما یقال إن إرهابیا یتم القضاء علیه؟ أی اغتالنا أعداءنا وأخذنا مکانهم ، والآن لا یحق لأحد أن یغتالنا ویأخذ مکاننا. لذا فإن القضیة لیست معقدة للغایة ، لدرجة أنهم یلفون کثیرًا. الکل یعرف أن الصهیونیة احتلت أرض فلسطین بالحرب والإرهاب ، وهی الآن تتحدث عن السلام والتسویة! لقد قتلت الولایات المتحدة 65 ملیون هندی و 5 ملایین أسود حتى أصبحت الولایات المتحدة ، والآن أصبح الأمر طبیعیًا: یجب أن تعارض الإرهاب. آل سعود بقتله أهل مکة والمدینة ، ووضأوا من دمائهم ، وصلى صلاة الشکر ، فتبین الآن: یجب أن تقول أوقف إیران! حتى لا تبیع أسلحة. لذا فإن الموضوع المهم فی هذه هی نفس الصیغة التی یشیر إلیها الدکتور شریعتی فی کتابه الشیعة العلویة والصفویة الشیعیة: الثورة تصبح مؤسسة. الدینامیة الثوریة تتحول إلى رکود محافظ. لذلک ، فی الثورة الإسلامیة ، یجب أن یکون المرء حذرًا: مثل هذا الشیء لا ینبغی أن یحدث. إذا تسلل اللیبرالیون ذات یوم وقالوا: "لا تقل الموت لأمریکا ، بل تفاوض وتسویة ، فهذا یعنی أن الثورة قد انتصرت ، والثورة الإسلامیة أصبحت إصلاحیة محافظة ، وابتعدت عن أهدافها ، وسرعان ما ستواجه نفس المصیر" ستعانی إسرائیل والسعودیة والولایات المتحدة: مجرد حکومة مادیة لا تفکر إلا فی بقائها. الحل بسیط. یقول شریعتی: الاجتهاد فی الشیعة ربیع یغلی لا یسمح لموجات الثورة الشیعیة بالاختفاء. لا ینبغی أن تصبح الدوامة التی تم إنشاؤها للمضطهدین مستنقعًا للثوار. باختبار بسیط یمکننا أن نفهم هذا: إذا تعرض نبی الإسلام للسب ، فما هو حکم الإمام الخمینی (الثوری)؟ لذلک یجب تشکیل لجنة عقابیة مثل نفس الیوم ومعاقبة المخالفین. لذلک إذا انتقدنا یومًا ما الصحف الصفراء للغرب ، فسیکون هذا الیوم أحلک أیام. وإذا کان انتقام الشهید سلیمانی من بخار المعدة ومن امتلاء البطن ومن السمن والبدن! صرخنا ، لکن بعد ذلک رأینا المزید من الوجود: الولایات المتحدة فی العراق ، وماذا عن المفاوضین مع الولایات المتحدة فی إیران؟ أی الکلمات من بخار المعدة. ولکی ننسى الانتقام یقال مثل هذا الکلام. حتى ینسى الناس ذلک بمرور الوقت. بینما کان ینبغی علیهم قتل ترامب نفسه فی ذلک الیوم .

Ce înseamn? aburul stomacului?

 

Când stomacul unei persoane este plin, din acesta se emite abur stomacal. În mod normal, o persoan? ar trebui s? doarm? la prânz ?i s? mearg? seara dup? burtica usturoiului! Renun?? la tot: la prânz. Când sunt plini, continu? întâlnirea: pentru c? ?tiu c? sunt adesea somnoro?i ?i nu au capacitatea de a r?spunde ?i, prin urmare, toate cuvintele lor sunt confirmate! Revolu?ia islamic?, pentru c? nu este ca alte revolu?ii, trebuie s? î?i men?in? metoda! Pentru c? a vorbi din aburul stomacului este pentru revolu?ionarii de ieri ?i conservatorii de azi! Cei al c?ror gust dulce de putere le-a f?cut toate cuvintele lipsite de sens. Este un r?zboi sfânt când este revolu?ionar! Este o arm? de onoare, iar asasinarea este un efort al ac?iunii oprimate ?i necesare. Dar când ajung la putere, pacea este pe primul loc, armele sunt interzise ?i asasinatele sunt condamnate. Dac? spun c? este suficient r?zboiul! ce înseamn?? Adic? am luptat ?i am ajuns la putere, a?a c? nimeni altcineva nu are dreptul s? lupte ?i s? ne ia aceast? putere! Ei spun c? cump?rarea ?i vânzarea de arme ar trebui interzise, ??ce înseamn? asta? Asta înseamn? c? ne vindem singuri! Nimeni altcineva nu are dreptul s? intre pe aceast? pia??. Ce înseamn? când se spune c? un terorist este eliminat? Adic? ne-am asasinat du?manii ?i am luat locul lor. Acum nimeni nu are dreptul: s? ne asasineze ?i s? ne ia locul. Deci problema nu este atât de complicat?, încât se r?sucesc atât de mult. Toat? lumea ?tie c? sionismul a ocupat ?ara Palestinei prin r?zboi ?i teroare, iar acum vorbe?te despre pace ?i compromis! Statele Unite au masacrat 65 de milioane de indieni ?i 5 milioane de negri, pân? când au devenit Statele Unite. Al-Saud, ucigând oamenii din Mecca ?i Medina, a executat o abla?ie din sângele lor ?i a oferit rug?ciunea de mul?umire. Acum este clar c?: trebuie s? spun? oprirea Iranului! Pentru a nu vinde arme. Deci, tema important? din acestea este aceea?i formul? care: Dr. Shariati în cartea sa Alavi Shiism and Safavid Shiism, se refer? la ea: Revolu?ia devine o institu?ie. Dinamismul revolu?ionar devine stagnare conservatoare. Prin urmare, în Revolu?ia Islamic?, trebuie s? fim aten?i: a?a ceva nu ar trebui s? se întâmple. Dac? într-o zi liberalii se infiltreaz? ?i spun c? nu mai spun moartea Americii, ci negociaz? ?i compromite, înseamn? c? revolu?ia a fost câ?tigat? ?i c? Revolu?ia Islamic? a devenit un reformist conservator ?i s-a ab?tut de la obiectivele sale ?i va suferi în curând aceea?i soart?. Israelul, Arabia Saudit? ?i Statele Unite vor avea de suferit: un simplu guvern materialist care se gânde?te doar la propria supravie?uire. Solu?ia este simpl?. Shariati spune: Ijtihad în ?iism este un izvor de fierbere care nu permite ca valurile revolu?ionare ?iite s? dispar?. Vortexul creat pentru opresori nu ar trebui s? devin? o mla?tin? de revolu?ionari. Cu un test simplu, putem în?elege acest lucru: dac? Profetul Islamului a fost insultat, ce hot?râre a dat Imam Khomeini (revolu?ionar)? Prin urmare, trebuie s? form?m un comitet de pedeaps? ca în aceea?i zi ?i s?-i pedepsim pe cei r?i. Deci, dac? într-o zi vom critica doar ziarele galbene din Occident, va fi cea mai întunecat? zi. ?i dac? r?zbunarea Mucenicului Soleimani, din aburul stomacului ?i satietatea abdomenului, ?i din corpurile grase ?i c?rnoase! Am strigat, dar apoi am v?zut mai mult? prezen??: Statele Unite în Irak ?i ce r?mâne cu negociatorii cu Statele Unite în Iran? Adic? cuvintele provin din aburul stomacului. ?i pentru a uita r?zbunarea, se rostesc astfel de cuvinte. Pentru ca în timp oamenii s? o uite. În timp ce ar fi trebuit s?-l ucid? pe Trump însu?i în acea zi.