سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

ندای ماهین

صدای غرو و افتخار ملی ایران که در همه لگذمال می شود

داستان مسخره علوم اسلامی و غیر اسلامی نداریم رنگ باخته و همه میدانند که اسلام یک کلیت است یک جامعیت و یک سیستم کامل. لذا قرض کردن اجزا دیگر سیستم ها چیزی جز شرک و کفر نخواهد بود. در حدیث قدسی هست که اگر کسی 99درصد به خدا اعتقاد داشته باشد و یک درصد به غیر خدا متوسل شود خداوند او را به همان یک درصد واگذار می کند!  بنابر این بهانه اینکه سالام دین سیاست نیست! تمام شد حالا می خواهند بگویند دین علم نیست. بعد می گویند علم دو قسمت دارد علم سخت و علم نرم! در حالیکه نمی دانند علم سخت یا نرم و هر علم دیگر را خدا آفریده. آنها فقط کشف کرده یا فقط فهم کرده اند. توهم برداشته که آن را بوجود آورده اند.

انرژی هسته ای مگر قبلا نبوده؟ یعنی هیته اتم در تما کهکشانها معطل مانده بودند تا انیشتین بیاید آنها را کشف کند؟ در حالیکه مولوی 800سال پیش گفته: دل هر ذره که بشکافی افتابی ش در میان بینی. موضوع بهره وری از ان قسمت علم نرم است که هنوز ادعای خدایی دارد و اسلام و غیر اسلام را نمی شناسد.حتی سازمان ملی! بهره وری است. لذا باید دانست که بهرهوری در ایران وجود دارد ولی انها ابزار کشف ان را ندارند. بهره وی ایران 22درصد است در حالیکه آنها می گویند منفی است و باید از زیر صفر شروع کنند. ما هم از صفر شروع می کنیم؟ فرق بهره وری اسلامی با سکولار چیست؟ در بهره وری داده ها و ستاده ها همه مادی هستند! پس نسبت آنها هم مادی است. اما در اسلام داده ها هم مادی هستند و هم غیر مادی. فرض کنید در جنگ تحمیلی اگر بهره وری مادی ملاک باشد باید روز اول ایران می گفت: عراق دارای تانکها و هواپیما و لشکر مکانیزه است ولی ارتش ایران بر اثر انقلاب فروپاشیده پس باید کشور ایران را تحویل صدام بدهیم و او به تهران بیاید و هر کاری بخواهد بکند. تمام محاسبات کلاسیک، ریاضی و نظامی و حتی عقل مادی این را تایید می کند. اما دیدیم که اینطور نشد، معنویت چنان این معادله را به هم ریخت که بعد از 8سال سازمان ملل صدام را متجاوز اعلام کرد و از  او خسارت طلبید. وصدام هم عاقبت به چوبه دار آویخته شد. در اقتصاد و سیاست و شرکتها و بنگاهها هم، باید هم معنویت را در نظر گرفت و هم خداوند و مشیت الهی را. اگر به محاسبه آنها باشد ایران باید صد ها بار دچار فروپاشی اقتصادی و سیاسی می شد! اما همچنان بالاترین در امد نفتی و غیر نفتی را دارد و مصرف و رفاه مردم هم سه برابر متوسط جهانی است. الان دیگر مانند چهل سال پیش نیست که مردم به دنبال صف نان و نفت یا کوپن گوشت باشند بلکه همه اینها حل شده. الان دنبال صف سکه و طلا و مسکن وخودرو هستند. سطح رفاه بقدری بالا رفته که قاچاق معکوس می شود یعنی از ایران به کشورهای همسایه سرازیر می شود از قاچاق سوخت گرفته تا قاچاق کولبران و کارت بازرگانی پیرزنان و غیره. در تمام صنایع از صنایع نظامی تا فولاد و نفت و غیره رشد بالای 50درصد را داریم. در کشاوری تا 70درصد هم رشد داریم ولی سازمان بهرهوری با الگو گرفتن از بلژیک یا دیگر کشورهای اسکاندیناوی همه را منفی نشان می دهد. کشورهای اسکاندیناوی همه از پول های قاچاق ایران در بانکهای مثل بانک سوئیس ثروتمند شدند. اگر پولهای ایران از این کشورها گرفته شود باید از گرسنگی برف گاز بزنند. آنها گرانی دلار را بدبختی می دانند در حالیکه گرانی دلار برای نیاز وارداتی صنایع در کالاهای سرمایه ای و واسطه ای است. که نشان رشد بالای تولید در کشور است. یا برای واردات کالاهای اساسی است که نشان رفاه بیشتر و دستیابی انان به کالاهای اساسی تقریبا مجانی است. آنها آرزو می کنند که ایران نفت نداشته باشد.

What is Islamic Productivity?

We do not have the ridiculous story of Islamic and non-Islamic sciences, and everyone knows that Islam is a whole, a comprehensiveness and a complete system. Therefore, borrowing the components of other systems will be nothing but polytheism and disbelief. There is a holy hadith that if someone believes 99% in God and one percent resorts to other than God, God will give him the same one percent! Therefore, the excuse that Salam is not the religion of politics! It"s over, now they want to say that religion is not science. Then they say that science has two parts, hard science and soft science! While they do not know hard or soft science and any other science is created by God. They have just discovered or just understood. The illusion that they have created it. Hasn"t nuclear energy been there before? That is, the atomic heat was suspended in all the galaxies until Einstein came to discover them? As Rumi said 800 years ago: The heart of every particle that has a sunny split in the nose. The issue of productivity is the part of soft science that still claims to be divine and does not know Islam and non-Islam. Even the national organization! Productivity. Therefore, it should be known that there is productivity in Iran, but they do not have the tools to discover it. His interest rate in Iran is 22%, while they say it is negative and they should start from below zero. Do we start from zero? What is the difference between Islamic and secular productivity? In data efficiency and outputs are all material! So their ratio is also material. But in Islam, data is both material and immaterial. Suppose in the imposed war, if material productivity is the criterion, Iran should have said on the first day: Iraq has tanks, planes and mechanized divisions, but the Iranian army has collapsed due to the revolution, so we must hand over Iran to Saddam and he will come to Tehran and do anything. Wants to do. All classical, mathematical and military calculations and even material reason confirm this. But we saw that this did not happen, spirituality upset this equation so much that after 8 years, the United Nations declared Saddam an aggressor and demanded compensation from him. Saddam was eventually hanged. In economics, politics, companies, and enterprises, both spirituality and God and divine providence must be considered. If they were to be calculated, Iran would have suffered economic and political collapse hundreds of times! But it still has the highest oil and non-oil revenues, and consumption and welfare are three times the global average. Now, forty years ago, people are no longer looking for bread and oil or meat coupons, but all of this has been resolved. Now they are looking for coins, gold, housing and cars. The level of welfare has risen so much that smuggling is reversed, that is, it flows from Iran to neighboring countries, from fuel smuggling to the smuggling of delivery  and the business cards of old women, and so on. In all industries, from military to steel and oil, etc., we have a growth of over 50%. We are growing up to 70% in agriculture, but the productivity organization, following the example of Belgium or other Scandinavian countries, shows everyone negative. The Scandinavian countries all got rich from Iranian smuggled money in banks like the Swiss bank. If Iranian money is taken from these countries, they should starve to death. They see the rise of the dollar as misery, while the rise of the dollar is the industry"s need for imported capital and intermediate goods. Which shows the high growth of production in the country. Or for the import of basic goods, which is a sign of greater prosperity and their access to basic goods is almost free. They wish Iran had no oil.

ما هی الإنتاجیة الإسلامیة؟

لیست لدینا القصة السخیفة للعلوم الإسلامیة وغیر الإسلامیة ، والجمیع یعلم أن الإسلام کلٌ ، وشامل ، ونظام کامل. لذلک فإن استعارة مکونات الأنظمة الأخرى لن یکون إلا تعدد الآلهة والکفر. هناک حدیث مقدس أنه إذا آمن شخص ما بنسبة 99? بالله ولجأ واحد بالمائة إلى غیر الله ، فسیعطیه الله نفس نسبة الواحد بالمائة! لذلک حجة أن السلام لیس دین السیاسة! انتهى الأمر ، والآن یریدون أن یقولوا إن الدین لیس علمًا. ثم یقولون أن العلم من جزئین ، العلم الجاد والعلم الناعم! بینما هم لا یعرفون العلم الجاد أو الناعم وأی علم آخر خلقه الله. لقد اکتشفوا للتو أو فهموا للتو. الوهم بأنهم خلقوه. ألم تکن الطاقة النوویة موجودة من قبل؟ أی أن الحرارة الذریة عُلقت فی کل المجرات حتى جاء أینشتاین لاکتشافها؟ کما قال الرومی قبل 800 عام: قلب کل جسیم به شق مشمس فی الأنف. إن موضوع الإنتاجیة جزء من العلم الناعم الذی لا یزال یدعی أنه إلهی ولا یعرف الإسلام وغیر الإسلام ، حتى التنظیم الوطنی! إنتاجیة. لذلک ینبغی معرفة أن هناک إنتاجیة فی إیران ، لکن لیس لدیهم الأدوات لاکتشافها. معدل فائدته فی إیران 22? ، فی حین یقولون إنها سلبیة ویجب أن تبدأ من تحت الصفر. هل نبدأ من الصفر؟ ما الفرق بین الإنتاجیة الإسلامیة والعلمانیة؟ فی کفاءة البیانات والمخرجات کلها مادیة! لذا فإن نسبتهم هی أیضًا مادیة. لکن فی الإسلام ، البیانات مادیة وغیر مادیة. لنفترض فی الحرب المفروضة ، إذا کانت الإنتاجیة المادیة هی المعیار ، کان على إیران أن تقول فی الیوم الأول: العراق به دبابات وطائرات وفرق میکانیکیة ، لکن الجیش الإیرانی انهار بسبب الثورة ، لذلک یجب تسلیم إیران لصدام وسیأتی إلى طهران ویفعل أی شیء. یرید أن یفعل. کل الحسابات الکلاسیکیة والریاضیة والعسکریة وحتى العقل المادی تؤکد ذلک. لکننا رأینا أن هذا لم یحدث ، والروحانیة قلبت هذه المعادلة لدرجة أنه بعد 8 سنوات ، أعلنت الأمم المتحدة صدام معتدیًا وطالبت بتعویضه. تم اعدام صدام فی النهایة. فی الاقتصاد والسیاسة والشرکات والمؤسسات ، یجب مراعاة کل من الروحانیة والله والعنایة الإلهیة. لو احتسبوا لعانت إیران من انهیار اقتصادی وسیاسی مئات المرات! لکن لا یزال لدیها أعلى الإیرادات النفطیة وغیر النفطیة ، والاستهلاک والرفاهیة ثلاثة أضعاف المتوسط ??العالمی. لم یعد منذ أربعین عامًا أن الناس کانوا یبحثون عن قسائم الخبز والزیت أو اللحوم ، ولکن کل هذا تم حله. الآن یبحثون عن العملات المعدنیة والذهب والمساکن والسیارات. لقد ارتفع مستوى الرفاهیة بشکل کبیر بحیث انعکس التهریب ، أی أنه یتدفق من إیران إلى الدول المجاورة ، من تهریب الوقود إلى تهریب الکولبران وبطاقات عمل النساء المسنات ، وما إلى ذلک. فی جمیع الصناعات من الصناعات العسکریة إلى الصلب والنفط وما إلى ذلک ، حققنا نموًا یزید عن 50?. نحن ننمو بنسبة تصل إلى 70? فی الزراعة ، لکن منظمة الإنتاجیة ، على غرار بلجیکا أو الدول الاسکندنافیة الأخرى ، تظهر أن الجمیع سلبی. جمیع الدول الاسکندنافیة أصبحت غنیة من الأموال المهربة الإیرانیة فی البنوک مثل البنک السویسری. إذا تم أخذ الأموال الإیرانیة من هذه الدول ، فیجب أن یموتوا جوعا. فهم یرون أن صعود الدولار هو بؤس ، فی حین أن ارتفاع الدولار هو حاجة الصناعة لرأس المال المستورد والسلع الوسیطة. مما یدل على ارتفاع نمو الإنتاج بالدولة. أو بالنسبة لاستیراد السلع الأساسیة ، وهو مؤشر على ازدهار أکبر وحصولهم على السلع الأساسیة یکاد یکون مجانیًا. یتمنون لو لم یکن لدى إیران نفط .

Kaj je islamska produktivnost?

 

Nimamo smešne zgodbe o islamskih in neislamskih znanostih in vsi vemo, da je islam celota, celovitost in celovit sistem. Zato izposoja komponent drugih sistemov ne bo ni? drugega kot politeizem in neverica. V svetem hadisu je, da mu bo Bog dal enak odstotek, ?e nekdo 99% verjame v Boga in se en odstotek zate?e k drugemu kot Bogu! Zato izgovor, da Salam ni religija politike! Konec je, zdaj ?elijo re?i, da religija ni znanost. Potem pravijo, da ima znanost dva dela, trdo in mehko! ?eprav ne poznajo trde ali mehke znanosti, katero koli drugo znanost pa je ustvaril Bog. Pravkar so odkrili ali pravkar razumeli. Iluzija, da so jo ustvarili. Ali ni bila jedrska energija ?e prej? Se pravi, da je bila atomska toplota suspendirana v vseh galaksijah, dokler jih ni odkril Einstein? Kot je Rumi rekel pred 800 leti: Srce vsakega delca, ki ima son?en razcep v nosu. Vprašanje produktivnosti je del mehke znanosti, ki še vedno trdi, da je bo?anska in ne pozna islama in neislama.Tudi nacionalne organizacije! Produktivnost. Zato bi bilo treba vedeti, da v Iranu obstaja produktivnost, vendar nimajo orodij, da bi jo odkrili. Njegova obrestna mera v Iranu je 22-odstotna, medtem ko pravijo, da je negativna in bi morali za?eti od ni?. Ali za?nemo od ni?? Kakšna je razlika med islamsko in sekularno produktivnostjo? Pri podatkovni u?inkovitosti so vsi izhodi pomembni! Njihovo razmerje je torej tudi materialno. Toda v islamu so podatki tako materialni kot nematerialni. Recimo, da bi moral Iran v nalo?eni vojni, ?e je merilo materialna produktivnost, prvi dan re?i: Irak ima tanke, letala in mehanizirane divizije, a je iranska vojska zaradi revolucije propadla, zato moramo Iran izro?iti Sadamu, on pa bo prišel v Teheran in naredil kar koli. Ho?e narediti. Vsi klasi?ni, matemati?ni in vojaški izra?uni in celo materialni razlogi to potrjujejo. Toda videli smo, da se to ni zgodilo, duhovnost je to ena?bo tako razblinila, da so Zdru?eni narodi po osmih letih Sadama razglasili za agresorja in od njega zahtevali odškodnino. Sadama so na koncu obesili. V ekonomiji, politiki, podjetjih in podjetjih je treba upoštevati tako duhovnost kot Boga in bo?jo previdnost. ?e bi jih izra?unali, bi Iran stotinekrat trpel gospodarski in politi?ni kolaps! A ima še vedno najve? prihodkov od nafte in nenaftnih izdelkov, njegova poraba in blaginja pa sta trikrat ve?ja od svetovnega povpre?ja. Ni ve? tako kot pred štiridesetimi leti, ko so ljudje iskali kupone za kruh in olje ali meso, a vse to je rešeno. Zdaj iš?ejo kovance, zlato, stanovanja in avtomobile. Raven blaginje se je tako dvignila, da se tihotapljenje obrne, torej te?e iz Irana v sosednje dr?ave, od tihotapljenja goriva do tihotapljenja krabranov in vizitk stark itd. V vseh panogah, od vojaške do jeklarske in naftne itd., Imamo ve? kot 50-odstotno rast. V kmetijstvu imamo do 70-odstotno rast, vendar organizacija produktivnosti po zgledu Belgije ali drugih skandinavskih dr?av ka?e vse negativno. Vse skandinavske dr?ave so se obogatele z iranskim tihotapljenim denarjem v bankah, kot je švicarska banka. ?e se iranski denar vzame iz teh dr?av, bi morali umreti z lakoto. Dvig dolarja vidijo kot bedo, medtem ko je dvig dolarja namenjen uvoznim potrebam industrij v kapitalu in vmesnih proizvodih. Kar ka?e na visoko rast proizvodnje v dr?avi. Ali pa za uvoz osnovnega blaga, kar je znak ve?je blaginje in je njihov dostop do osnovnega blaga skoraj brezpla?en. ?elijo si, da Iran ne bi imel nafte.